Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel

Odpady komunalne

INFORMACJA

INFORMACJA

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SARNAKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO WNOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W RATACH KWARTALNYCH, W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- ZA I KWARTAŁ DO 15 MARCA

- ZA II KWARTAŁ DO 15 MAJA

- ZA III KWARTAŁ DO 15 WRZEŚNIA

- ZA IV KWARTAŁ DO 15 LISTOPADA

 

PIERWSZĄ OPŁATĘ OBEJMUJĄCĄ OKRES OD 01 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2013r. NALEŻY WPŁACIĆ DO 15 WRZEŚNIA 2013r. BEZ WEZWANIA, W DRODZE INKASA (U SOŁTYSA), NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY SARNAKI LUB GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY.

 

PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI W PRZYPADKU GDY OPŁATY NIE ZOSTANĄ WNIESIONE, WÓJT GMINY SARNAKI PRZESYŁA DŁUŻNIKOWI PISEMNE UPOMNIENIE, ZAWIERAJĄCE WEZWANIE DO WYKONANIA OBOWIAZKU, Z ZAGROŻENIEM SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/Andrzej Lipka

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKAW ZWIĄZKU Z USTALONYMI ZASADAMI SEGREGOWANIA ODPADÓW

 

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).W związku z powyższym regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinny swoimi zapisami zachęcać i zapewniać osiągnięcie ww. celów. Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Dlatego też należy zwrócić uwagę, że brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w pojemnikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.Ponadto w ramach ułatwienia pozbywania się przez mieszkańców odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mogą wykorzystać zsypy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Wówczas możliwe jest podjęcie decyzji o wrzucaniu do zsypów np. odpadów zmieszanych, natomiast odpady selektywnie zebrane mieszkańcy znosiliby do odpowiednich pojemników ustawianych dla nich w najbardziej dogodnych i ogólnie dostępnych miejscach.Zasady optymalnej segregacjiNajlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:1. Papier to m.in.:

 opakowania z papieru lub tektury,

 gazety i czasopisma,

 katalogi, prospekty, foldery,

 papier szkolny i biurowy,

 książki i zeszyty,

 torebki papierowe,

 papier pakowy.Nie powinno się wrzucać do papieru:

 papier powlekany folią i kalkę,

 kartony po mleku i napojach,

 pieluchy jednorazowe i podpaski,

 pampersy i podkładki,

 worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 tapety

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

      Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 01 lipca 2011 roku (Dz.U. Nr 152 poz. 897) wprowadziła istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedną z nich jest obowiązek ponoszenia na rzecz gminy opłat.

W Gminie Sarnaki nie podjęto uchwały stanowiącej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, domki letniskowe, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze itd.) – art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) Właściciele takich nieruchomości nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, lecz mają obowiązek zorganizowania odbioru odpadów we własnym zakresie.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej jest dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.sarnaki.pl zakładka: odpady komunalne.

Nowe zasady gospodarowania odpadami zaczynają obowiązywać od dnia 01 lipca 2013r. i od tego dnia właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek posiadania takich umów.

Zawarte umowy wraz z dowodami uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, będą kontrolowane przez Urząd Gminy.

 

 

 

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Andrzej Lipka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

Deklaracja o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<<klik tu>>

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI <<klik tu>>

 Nowe prawo dla czystego środowiska

 

Nowy system krok po kroku

Wprowadzenie w życie nowego systemu wywozu i zagospodarowania śmieci to przede wszystkim zadanie dla gminy. Gminy mogą przyjąć różne rozwiązania organizacji odbioru śmieci, w zależności od specyfiki danej gminy. Ale i mieszkańcy mają pewne obowiązki wynikające ze zmiany przepisów. Sprawdź, co musi zrobić gmina, a co Ty.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym:

Śledź informacje na temat działania nowego systemu w swojej gminie na jej stronach internetowych lub pytaj bezpośrednio w urzędzie gminy. Ustal, jaka będzie wysokość stawek za wywóz śmieci i w jaki sposób będziesz mógł wnosić opłatę.

Dowiedz się w swojej gminie, do kiedy i w jakiej formie musisz złożyć deklarację o wysokości opłaty. To dokument, w którym zobowiązujesz się do segregowania śmieci bądź z nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie, zapłacisz niższą stawkę za wywóz odpadów! Deklarację muszą złożyć wszyscy mieszkańcy gminy, niezależnie od tego, czy dotychczas mieli podpisaną umowę na wywóz śmieci czy nie.

Czytaj więcej...

Segregacja – czysty zysk!

 

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

Jak segregować                                  

Segregacja – czysty zysk!

Sortowanie śmieci się opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz segregować odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz.

Segregacja. Dlaczego to takie ważne?

Bo śmieci to cenny zasób. To, że coś trafia do kosza, wcale nie musi oznaczać, że nie może nam już więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Ze śmieci mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania! Po co więc wycinać na papier piękne, zdrowe lasy, skoro można go wyprodukować z makulatury?

Jak zorganizować segregację w domu?

dowiedz się w swojej gminie, na ile frakcji – czyli rodzajów – będą sortowane śmieci;

jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Możesz również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników;

na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje;

Segregacja stanie się ogólnodostępna, bo będzie więcej pojemników na posortowane odpady. Nie będziesz już musiał gromadzić np. starych gazet, żeby opłacało się ich wywiezienie do punkty na drugim końcu gminy. Kosze na posegregowane odpady będą w Twoim pobliżu, abyś mógł z nich korzystać, gdy tylko będzie taka potrzeba;

Segregując pamiętaj też o tym, aby:

zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;

wyrzucać butelki bez nakrętek i korków;

sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

 

Czytaj więcej...

PORTAL MAPOWY