Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel

Odpady komunalne

Uchwała Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Sarnaki z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, 6i pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391)  – Rada Gminy Sarnaki 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sarnaki od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 2 lub 3.
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8.00 złotych miesięcznie.
  3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12.00 złotych miesięcznie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sarnaki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Adam Wawryniuk

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2013 RADY GMINY W SARNAKACH z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2013RADY GMINY W SARNAKACH

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

<<klik tu>>

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Aby pobrać  <<klik tu>>. Plik PDF

PORTAL MAPOWY