Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel

Odpady komunalne

Nowe prawo dla czystego środowiska

 

Nowy system krok po kroku

Wprowadzenie w życie nowego systemu wywozu i zagospodarowania śmieci to przede wszystkim zadanie dla gminy. Gminy mogą przyjąć różne rozwiązania organizacji odbioru śmieci, w zależności od specyfiki danej gminy. Ale i mieszkańcy mają pewne obowiązki wynikające ze zmiany przepisów. Sprawdź, co musi zrobić gmina, a co Ty.

Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym:

Śledź informacje na temat działania nowego systemu w swojej gminie na jej stronach internetowych lub pytaj bezpośrednio w urzędzie gminy. Ustal, jaka będzie wysokość stawek za wywóz śmieci i w jaki sposób będziesz mógł wnosić opłatę.

Dowiedz się w swojej gminie, do kiedy i w jakiej formie musisz złożyć deklarację o wysokości opłaty. To dokument, w którym zobowiązujesz się do segregowania śmieci bądź z nie. Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się na sortowanie, zapłacisz niższą stawkę za wywóz odpadów! Deklarację muszą złożyć wszyscy mieszkańcy gminy, niezależnie od tego, czy dotychczas mieli podpisaną umowę na wywóz śmieci czy nie.

Czytaj więcej...

Segregacja – czysty zysk!

 

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

Jak segregować                                  

Segregacja – czysty zysk!

Sortowanie śmieci się opłaca. Pamiętaj, jeśli będziesz segregować odpady, zapłacisz niższą stawkę za ich wywóz.

Segregacja. Dlaczego to takie ważne?

Bo śmieci to cenny zasób. To, że coś trafia do kosza, wcale nie musi oznaczać, że nie może nam już więcej służyć. Wręcz przeciwnie: w ogromnej większości przypadków odpady można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Ze śmieci mogą powstać np. chusteczki higieniczne, papier toaletowy, kubki, doniczki, kolczyki, kosze, torebki a nawet meble czy ubrania! Po co więc wycinać na papier piękne, zdrowe lasy, skoro można go wyprodukować z makulatury?

Jak zorganizować segregację w domu?

dowiedz się w swojej gminie, na ile frakcji – czyli rodzajów – będą sortowane śmieci;

jeśli masz dużo miejsca, najwygodniejszym rozwiązaniem będzie kosz podzielony na różne frakcje. Możesz również postawić kilka odpowiednio oznaczonych pojemników;

na mniejszych powierzchniach możesz ograniczyć ilość koszy do dwóch: do jednego wrzucaj odpady zmieszane, a do drugiego – wszystkie te, które nadają się do odzysku. Gdy pojemnik się wypełni, wyrzuć śmieci pamiętając o podziale na odpowiednie frakcje;

Segregacja stanie się ogólnodostępna, bo będzie więcej pojemników na posortowane odpady. Nie będziesz już musiał gromadzić np. starych gazet, żeby opłacało się ich wywiezienie do punkty na drugim końcu gminy. Kosze na posegregowane odpady będą w Twoim pobliżu, abyś mógł z nich korzystać, gdy tylko będzie taka potrzeba;

Segregując pamiętaj też o tym, aby:

zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wrzuceniem do pojemnika;

wyrzucać butelki bez nakrętek i korków;

sprawdzać znak na opakowaniu, który informuje o tym, co należy z nim zrobić po wykorzystaniu zawartości.

 

Czytaj więcej...

FAQ - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

* Do którego pojemnika/worka wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku/soku?

 

Do żółtego pojemnika/worka na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

 

* Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

 

Jeśli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest mycie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności, tak żeby papier nie został zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

 

Jeżeli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wówczas mycie opakowań po żywności nie jest potrzebne.

 

Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

 

* Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

 

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

 

* Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

 

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-obsługi administracyjnej tego systemu,

-jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

Uchwała Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Sarnaki z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, 6i pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391)  – Rada Gminy Sarnaki 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sarnaki od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 2 lub 3.
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8.00 złotych miesięcznie.
  3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12.00 złotych miesięcznie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sarnaki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Adam Wawryniuk

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2013 RADY GMINY W SARNAKACH z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2013RADY GMINY W SARNAKACH

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

<<klik tu>>

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Aby pobrać  <<klik tu>>. Plik PDF

PORTAL MAPOWY