Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image

Infrastruktura

Inwestycje Gminy Sarnaki

Gmina Sarnaki jest terenem o niezaprzeczalnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, najcenniejszą wartością jest przepiękna rzeka Bug. Na jej obszarze znajduje się Park Krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu", rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Ochrona tych cennych obszarów wymaga usystematyzowania gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami.

         Dzięki posiadanym walorom przyrodniczym, w miejscowościach położonych nad rzeka Bug rozwinęła się turystyka. Aby podnieść atrakcyjność tych terenów i tym samym zwiększyć liczbę turystów oraz poprawić warunki życia mieszkańców, Gmina zdecydowała się wybudować oczyszczalnię ścieków w nadbużańskiej miejscowości Serpelice, która przyjęłaby ścieki z czterech wsi: Serpelice, Borsuki, Zabuże i Klepaczew położonych nad rzeką Bug.

         Samorząd był przekonany, iż tak duża inwestycja nie będzie mogła być wykonana w krótkim czasie bez dofinansowania z Funduszy Unii Europejskiej. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

         W efekcie realizacji Projektu została wybudowana oczyszczalnia ścieków w m. Serpelice o przepustowości 240 m3/dobę oraz skanalizowano cztery miejscowości: Serpelice, Borsuki, Zabuże i Klepaczew. Wybudowano 7 szt. przepompowni ścieków, 22,06 km sieci kanalizacji sanitarnej i wykonano 298 przyłączy kanalizacyjnych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych, co dało sumę 5 517 302,48 zł, wkład Samorządu wyniósł 3 494 628,89 zł, łącznie inwestycja kosztowała 9 011 931, 37 zł.

         Podsumowując łączna ilość oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki wynosi 2 szt., dł. sieci kanalizacyjnej 42,57 km, liczba przyłączy 750 szt., stopień skanalizowania Gminy wynosi ok. 43 %.

Infrastruktura Gminy Sarnaki

 Gmina Sarnaki jest typową gminą rolniczą o dużej lesistości i rozwijającej się infrastrukturze turystyczno-wypoczynkowej. Użytki rolne stanowią 10627 ha tj. 54% ogólnej pow. gminy, z tego grunty rolne wynoszą 7917 ha. – tj. 40% ogółu gminy, łąki i pastwiska zajmują ok. 12% pow. gminy tj. 2354 ha. Lasy zajmują ok. 36% co stanowi ok. 7700 ha.

         Z gospodarstw rolnych najwięcej jest w przedziale 7 – 15 ha,   najmniej 20 – 50 ha, jedno powyżej 50 ha., średnia pow. gospodarstwa wynosi 8,23 ha przy średniej krajowej 5,70 ha.

         Naturalne warunki rozwoju produkcji są zróżnicowane. Przeważają gleby klasy V i VI. Na ogół nie tworzą one zwartych kompleksów, lecz stanowią mozaikę z glebami lepszymi, z wyjątkiem wschodniej i północnej części gminy, gdzie przeważają gleby słabe. W strukturze uprawy na terenie gminy Sarnaki pod względem powierzchni dominują zboża oraz ziemniaki. Hodowla zwierząt opiera się na trzodzie chlewnej i bydle.

Lasy na terenie gminy występują głównie w kilku kompleksach leśnych, z których największe rozciągają się wzdłuż doliny Bugu, teren najmniej zalesiony to teren wokół miejscowości Sarnaki.

Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona. Wysokości bezwzględne wynoszą od 120 m do 191 m n.p.m. w rejonie Nowe Litewniki.Z surowców mineralnych dotychczas udokumentowano złoża piasków w rejonie wsi Borsuki. W innych miejscowościach występują niewielkie odkrywki, z których eksploatuje się piasek, żwir lub pospółkę na lokalne potrzeby.

 Zakładów produkcyjnych, itp. jest tu stosunkowo mało. Największym zakładem pracy jest przetłocznia gazu w Hołowczycach. Prężnie działa Nadleśnictwo. Największe zakłady prywatne to: Przetwórnia Owocowo-Warzywna w Sarnakach, Zakład Produkcyjno-Handlowo-     Usługowy "LAMITAR" w Hołowczycach, który zajmuje się budową jachtów i łodzi oraz kilka dużych tartaków. Poza tym w gminie szereg mniejszych zakładów działa w sferze usług i handlu. Ogółem działalność gospodarczą prowadzi 185 podmiotów.

W gminie działa 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, służących pomocą w różnych losowych sytuacjach, zwłaszcza zagrożeń pożarowych. Jednostka w Sarnakach dodatkowo wchodzi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

 Według danych z 2007 roku w gminie Sarnaki znajduje się:

 

Sieć wodociągowa

(km)

Sieć kanalizacyjna

(km)

Sieć gazowa

(liczba przyłączy)

Oczyszczalnie

ścieków

Ilość ujęć wody

2001

2007

2001

2007

 

komunalne

przydomowe

 

110,3

119,5

11,8

42,6

24,6 km,

391 ilość przyłączy

2

21

2

 Łącznie zwodociągowano 32 sołectwa. Obecnie udział mieszkańców zaopatrywanych w wodę wynosi 97 %.Wszyscy mieszkańcy gminy korzystają z wywozu śmieci na międzygminne wysypisko w Łosicach (nieczystości są segregowane i utylizowane).

 Odpady zebrane selektywnie (Mg) 2002r

 

Odpady zdeponowane

na składowisku

(Mg)

Odpady wytworzone

(Mg)

papier

szkło

metale

tworzywa

sztuczne

1,2

31

0

1,5

565,3

599,2

       92% mieszkańców posiada telefony stacjonarne, bardzo dobrze rozwinięta jest infrastruktura telefonii komórkowej. Działają dwie wieże sieci IDEA w Hołowczycach i Sarnakach oraz jedna wieża sieci PLUS GSM, planowana jest budowa nadajnika sieci ERA GSM.

PORTAL MAPOWY

KONSULTACJE

Stacja METEO

CEEB

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.