Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady LIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 26 września 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
   1.  Otwarcie sesji.
   2.  Przyjęcie porządku dziennego.
   3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
   4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
   5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
   6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
   7.  Zapytania i interpelacje radnych.
   8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
   9.   Podjęcie uchwał w sprawie:
       1) zmiany budżetu gminy na rok 2018,
       2) rozpatrzenia skargi,
       3) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania           przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki,
      4) uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki,
      5) ustalenia opłaty za wprowadzenie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych gminnych oczyszczalni ścieków w Sarnakach i Serpelicach.
  10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
  11.  Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sarnaki za I półrocze 2018 roku oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury.
  12.  Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze 2018 roku.
  13.  Wolne wnioski.
  14.  Zakończenie obrad LIV sesji zwyczajnej rady gminy.

Obrady LIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady LIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 31 sierpnia 2018 roku o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) zmiany budżetu gminy na rok 2018.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad LIII sesji zwyczajnej rady gminy.

Obrady LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach cz. II

Obrady LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 28 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

    W obradach uczestniczyli radni gminy.

         Rada Gminy podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – LI/253/2018,
 2. ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Sarnaki służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców – LI/254/2018,
 3. zmiany budżetu gminy na rok 2018 – LI/255/2018.

Obrady LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady LI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

       1. Otwarcie sesji.

       2. Przyjęcie porządku dziennego.

       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

       7. Zapytania i interpelacje radnych.

       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

         9.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 2. ustalenia zasad obciążania nieruchomości Gminy Sarnaki służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców,
 3. zmiany budżetu gminy na rok 2018.

   10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

   11. Wolne wnioski.

   12. Zakończenie obrad LI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach cz. II

Obrady L sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 20 czerwca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W sesji uczestniczyli radni gminy.

Rada gminy wycofała z porządku obrad sesji uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sarnaki do ustalania cen i opłat,ustalenia zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej celem dalszego procedowania tematu na posiedzeniach komisji.

Wprowadziła do porządku obrad i uchwaliła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Sarnaki podnosząc wysokość ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczo – gaśniczej do 12,00 złotych za godzinę.

Ponadto rada podjęła następujące uchwały:

 1. przystąpienia do utworzenia Lokalnej Organizacji Turystycznej,
 2. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania i wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
 3. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w formie dotacji celowej,
 5. udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn w roku 2018,
 6. zmiany budżetu gminy na rok 2018.

Radni zostali zapoznani ze „Sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Gminy

Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.