Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXVII sesja Rady Gminy


W dniu 11 lutego 2013 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy, na którą proponuje się następujący porządek obrad:

                    

1.    Otwarcie sesji.

2.     Przyjęcie porządku dziennego.

3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.

4.    Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.

5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

7.    Zapytania i interpelacje radnych.

8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9.    Podjęcie uchwał w sprawie :

 1) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,

 2) Przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Warszawie skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach,

  3)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   gminy,

 4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki,

5)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2012,

6)  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2012.

10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zakończenie obrad XXVII sesji rady gminy.

XXVI sesja

XXVI sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku.

W sesji udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 

1)   uchwalenia budżetu gminy na rok 2013 – XXVI/120/2012, 

2)   Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XXVI/121/2012 ,

3)   zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XXVI/122/2012,

4)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2013 – XXVI/123/2012,

5)   uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2013 – XXVI/124/2012,

6)   uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2013 – XXVI/125/2012,

7)   ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy – XXVI/126/2012,

8)   podziału gminy na stałe obwody głosowania – XXVI/127/2012,

9)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – XXVI/128/2012,

10)określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – XXVI/129/2012,

11)określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – XXVI/130/2012,

12)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi   składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej – XXVI/131/2012,

13)szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sarnaki – XXVI/132/2012,

14)zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości – XXVI/133/2012.

ZAŁ:
*uchw.129_medody_oplat_za_odpady
*uchw.130_terminy opłat
*UCHW.132
*deklaracja
*regulamin
*zał.deklaracja
*zał.regulamin 

XXV sesja Rady Gmin

XXV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 6 grudnia 2012 roku.

W sesji brali udział radni gminy, Przewodnicząca Rady Powiatu, radni rady powiatu, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, sołtysi, przedstawiciele regionalnej prasy oraz mieszkańcy gminy.

Rada na sesji podjęła  następujące uchwały:

 

          1)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie zobowiązań – XXV/114/2012,

          2)  zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XXV/115/2012,

          3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2012 – 2020 – XXV/ 116/2012,

          4)  określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – XXV/117/2012,

        5) zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne – XXV/118/2012,

         6) udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Kornica – XXV/119/2012.

 

XXIV sesja

     XXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29 października 2012 roku.

W posiedzeniu rady uczestniczyli Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, radny powiatowy, Przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawiciele lokalnej prasy, radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy oraz mieszkańcy gminy.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

1)     zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – XXIV/107/2012,

2)      wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości – XXIV/108/2012,

3)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako   podstawa    obliczania podatku rolnego na rok 2013 – XXIV/109/2012,

4)     Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 – XXIV/110/2012,

     5) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sarnaki

         oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków –         XXIV/111/2012,

     6) podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz

         liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – XXIV/112/2012,

7)     zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XXIV/113/2012.

Obniżono średnią ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 do kwoty 40 ,00 zł za 1 q. Cena urzędowa na rok 2013 to 75,86 zł. Podatek rolny z 1 ha wynosi 100,00 złotych.

 Do obliczania podatku leśnego na 2013 rok została przyjęta cena urzędowa – 186,42 zł za 1 m3.  Podatek z 1 ha wynosi 41, 01 zł.

 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2013 roku będą obowiązywały takie jak w roku 2012.

 

XX sesja

XX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 2 sierpnia 2012 roku. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały :

            1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Sarnaki –XX/96/2012, 

            2) zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XX/97/2012,

            3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XX/98/2012,

            4) wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz           Województwa Mazowieckiego – XX/99/2012.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.