Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

X sesja Rady Gminy

X sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 12 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W sesji udział wzięli przedstawiciel Rady Powiatu Pan Szczepan Miroński, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Panowie Mieczysław Korowajczuk i Stanisław Kordaczuk, przedstawiciel prasy lokalnej „Głosu Siemiatycz”, radni, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

 
W trakcie sesji zostały podjęte następujące uchwały :

         1) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, 

           2)  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez   przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sarnaki,

           3)    uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek

                  pomocniczych Gminy Sarnaki,

           4)   zmian w budżecie gminy na rok 2011,

           5)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego    Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

           6)  zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2011 roku

IX sesja

IX sesja zwyczajna – wyjazdowa Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 roku w Domu Kultury w Serpelicach z udziałem Przewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyny Kasprowicz, radnego powiatu Pana Marka Banickiego, radnych gminy, sołtysów, przedstawicieli prasy „ Głosu Siemiatycz” i „Słowa Podlasia”, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańców gminy.

 Na sesji podjęto następujące uchwały :

            1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010 –  IX/40/2011, 

            2)  absolutorium  Wójtowi Gminy za rok 2010 – IX/41/2011,

               3) uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki – IX/42/2011,

            4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie zaciągniętych  zobowiązań  - IX/43/2011,

            5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  na zadanie pod nazwą „ Budowa sceny oraz modernizacja świetlicy przy OSP Sarnaki”  - IX/44/2011,

            6)  zmian w budżecie gminy na rok 2011 – IX/45/2011,

            7)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – IX/46/2011,

            8) procedury i trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – IX/47/2011.

 Po zakończeniu obrad sesji z udziałem jej uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Czesław Giziński – Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz – Wicestarosta Łosicki, Pani Bogusława Dudziak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Serpelicach, Pan Stanisław Arasymowicz -  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic Ks. Adam Strojnowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Serpelicach, Pan Marian Waszczuk – były Wójt Gminy Sarnaki, Pan Wiesław Popławski –  były Przewodniczący Rady Gminy w Sarnakach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Domu Kultury w Serpelicach. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Pani Janina Ewa Orzełowska, Panowie Czesław Giziński oraz Marian Waszczuk. Obiekt został poświęcony przez  Proboszcza Parafii Serpelice Ks. Adama Strojnowskiego. Uroczystość zakończyła się obiadem

VIII sesja

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 17 maja 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, prasy – „Głosu Siemiatycz”, zaproszonych gości, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciela WZIR w Warszawie Inspektorat w Łosicach, mieszkańców gminy.
 
Na sesji podjęto uchwały w sprawie :
 
            1) przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – VIII/33/2011,
 2) powołania przedstawiciela Rady Gminy w Sarnakach do Rady   Społecznej SP ZOZ w Łosicach – VIII/34/2011,
            3) zaciągnięcia pożyczki na ” Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki” – VIII/35/2011: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
           4) zaciągnięcia pożyczki na „ Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki – VIII/36/2011 : pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego,
           5) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VIII/37/2011,
           6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2011 – 2020” – VIII/38/2011,
          7) nieodpłatnego przekazania drewna” – VIII/39/2011.
 
Przedstawiciel WZIR Inspektorat w Łosicach zaprezentował możliwości prowadzenia działalności przez ich firmę na terenie gminy i powiatu dotyczącą gospodarki melioracyjnej w obrębie rzek na terenie gminy.

VII sesja

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 25 marca 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, Agencji  Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Oddział w Łosicach, Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” w Łosicach, prasy – „Głosu Siemiatycz”, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli domków letniskowych z Mierzwic Kolonii.

 Na sesji podjęto uchwały w sprawie :

 1) likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołowczycach – VII/27/2011,

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki oraz określenia granic ich obwodów – VII/28/2011,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VII/29/2011,

4) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sarnaki – VII/30/2011,

5) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki – VII/31/2011,

6) uchylenia Uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy w Sarnakach  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy – VII/32/2011.

 W dniu 25 marca 2011roku odbyła się również część wyjazdowa sesji poświęcona ocenie stanu dróg gminnych.

VI sesja

VI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 22 lutego 2011 roku. W obradach udział wzięli radni powiatu Pan Marek Banicki i Pan Szczepan Miroński, przedstawiciele Izby Rolniczej – Pan Mieczysław Korowajczuk i Pan Stanisław Kordaczuk, przedstawiciele prasy lokalnej – Redakcji „ Słowa Podlasia” Pani Beata Malczuk, „Tygodnika Siedleckiego” Pani Milena Celińska, „Głosu Siemiatycz” Pani Anna Kondraciuk,  kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, radca prawny Pan Artur Gorzel, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

Rada Gminy w Sarnakach na VI sesji podjęła uchwały w sprawie :

1) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – VI/20/2011,

2) zmiany Uchwały Nr XLIV/173/2010 Rady Gminy w  Sarnakach z

dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie określenia wysokości stawek

podatku  od nieruchomości – VI/ 21/2011,

3) trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy – VI/22/2011,

4) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołowczycach –                 VI/23/2011,

5) regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – VI/24/2011,

6) ustalenia zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie gminne Gminy Sarnaki – VI/25/2011,

7) zmiany uchwały Nr XXIV/106/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009 roku  w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Borsuki na lata 2009 – 2016 – VI/26/2011.

Pan Wójt poinformował zebranych, że wszyscy radni otrzymali opracowanie

„ Bilans otwarcia Gminy Sarnaki 2011”, dokument ten zawiera opracowanie dotyczące wszystkich zasobów gminnych, dotyczące mienia komunalnego, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, oświaty, kultury, administracji, spraw budżetowych. Jest to takie kompensum wiedzy na temat sytuacji naszej gminy.  Celem jest nie tylko pokazanie czym gmina dysponuje, jakimi zasobami. Moim celem jest pokazanie co gminie potrzeba jeszcze. W związku z czym chciałbym radnych zaprosić do dyskusji w tym temacie i chciałbym, aby te dyskusje, spotkania odbyły się w ciągu najbliższego okresu, do najbliższej sesji. Poniżej treść dokumentu.

Więcej artykułów…

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.