Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XVII sesja

XVII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku. W obradach udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciel lokalnej prasy.

Rada Gminy w Sarnakach podjęła  uchwały w sprawie:

1) zaciągnięcia pożyczki na „ Modernizację hydroforni w Chybowie” – XVII/85/2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata    2011 – 2020  –  XVII/86/2012,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XVII/87/2012.
          Na sesji zostały przedstawione radzie informacja na temat „ Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Sarnaki ” oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

XVI sesja

XVI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 marca 2012 roku. W posiedzeniu uczestniczyli Pan Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w  Warszawie, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Panowie Mieczysław Korowajczuk i Stanisław Kordaczuk, radni rady gminy, kierownicy zakładów pracy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

 
         Na posiedzeniu rada podjęła uchwały w sprawie :

 
1) uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki

 2) przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w  Sarnakach

     za rok  2011,

3) przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady

          Gminy w Sarnakach za rok 2011,

4) zmian w budżecie gminy na rok 2012,

5) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2013 rok

     środków stanowiących fundusz sołecki,

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2012r,

7) przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji projektu w ramach Poddziałania

     7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

     nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

     opróżniania zbiorników bezodpływowych,

9) zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności

     pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie

     Sarnaki i jej jednostkom podległym.       

         W swoim wystąpieniu Pan Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w  Warszawie, poruszył sprawę wprowadzenia w przyszłym roku nowej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi oraz obowiązkach wynikających z niej  dla samorządów. Zasygnalizowany problem wywołał obawy radnych związane z realizacją postanowień ustawy przez samorządy.
 

XV sesja

XV sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnymodbyła się w dniusię w dniu 20 lutego 2012 roku . W posiedzeniu uczestniczyli radni gminy.

         Na sesji zostały podjęte dwie uchwały w sprawie:

           1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 – zmiana dotyczyła załącznika mówiącego o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego ( wyłączono zadania dotyczące w Bindudze remontu kapliczki przydrożnej oraz w Hołowczycach – Kolonii zakupu tabliczek z numerami na poszczególne zabudowania ), wyłączone środki  przeniesiono do działu remont dróg gminnych,

              2) zmian w budżecie gminy na rok 2012 , w których wprowadzono środki dla oświaty i pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień między paragrafami. Rada postanowiła o zabezpieczeniu środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

XIV sesja

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku z udziałem radnego powiatu Pana Szczepana Mirońskiego, radnych gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, sołtysów, mieszkańców gminy, przedstawiciela lokalnej prasy „ Głosu Siemiatycz” oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Horoszkach.

 Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 – XIV/68/2011,

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XIV/69/2011 ,

2.     zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XIV/70/2011,

3.      uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2012 – XIV/71/2011,

4.     uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2012 – XIV/72/2011,

5.     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012 – XIV/73/2011.

 Ponadto na sesji wystąpił Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej z Horoszek w sprawie utworzenia jednostki straży pożarnej w Horoszkach oraz zakupu 4 mundurów dla drużyny męskiej i 4 mundurów dla drużyny żeńskiej, które służyłyby również do celów parafii.  Zwrócił się z prośba do rady o przychylne rozpatrzenie jego sprawy.

 Prowadzący obrady radny Sławomir Maciejuk poinformował, że tematem zajmie się Komisja Budżetowa rady i poinformuje o proponowanych decyzjach w tym temacie.

 Na zakończenie obrad wystąpił zespół kolędniczy „Herody” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

XIII sesja

 

XIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 23 listopada 2011 roku z udziałem radnych gminy, przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawicieli prasy regionalnej „ Głosu Siemiatycz”, sołtysów, kierowników zakładów z terenu gminy, mieszkańców gminy.
 
Na sesji zostały podjęte następujące uchwały :
   1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 – XIII/60/2011,
        2/ określenia wysokości stawek podatku od   nieruchomości – XIII/61/2011,
3/ określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych – XIII/62/2011,
       4/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre  usługi komunalne – XIII/63/2011,
       5/zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Sarnaki – XIII/64/2011,
       6/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – XIII/65/2011,
       7/zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XIII/66/2011,
       8/Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 – XIII/67/22

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.