Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXIV sesja

     XXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29 października 2012 roku.

W posiedzeniu rady uczestniczyli Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, radny powiatowy, Przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawiciele lokalnej prasy, radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy oraz mieszkańcy gminy.

W trakcie sesji Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

1)     zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach – XXIV/107/2012,

2)      wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości – XXIV/108/2012,

3)      obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako   podstawa    obliczania podatku rolnego na rok 2013 – XXIV/109/2012,

4)     Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 – XXIV/110/2012,

     5) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sarnaki

         oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków –         XXIV/111/2012,

     6) podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz

         liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – XXIV/112/2012,

7)     zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XXIV/113/2012.

Obniżono średnią ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2013 do kwoty 40 ,00 zł za 1 q. Cena urzędowa na rok 2013 to 75,86 zł. Podatek rolny z 1 ha wynosi 100,00 złotych.

 Do obliczania podatku leśnego na 2013 rok została przyjęta cena urzędowa – 186,42 zł za 1 m3.  Podatek z 1 ha wynosi 41, 01 zł.

 Stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych w 2013 roku będą obowiązywały takie jak w roku 2012.

 

XX sesja

XX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 2 sierpnia 2012 roku. W trakcie sesji radni podjęli następujące uchwały :

            1) zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Sarnaki –XX/96/2012, 

            2) zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XX/97/2012,

            3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XX/98/2012,

            4) wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz           Województwa Mazowieckiego – XX/99/2012.

XIX sesja

XIX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 28 czerwca 2012 roku.

Uczestnikami sesji byli radni rady gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawiciele lokalnej prasy.

W takcie sesji podjęto następujące uchwały:

     1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy   Sarnaki wraz

          ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2011 –

          XIX/89/2012, 

            2) udzielenia Wójtowi Gminy Sarnaki absolutorium z  tytułu wykonania    budżetu za 2011 rok – XIX/90/2012,

          3) wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Mazowieckiego

              Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – XIX/91/2012,

            4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pod nazwą ” Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Borsukach oraz budowa chodnika w centrum wsi” – XIX/92/2012,

                      5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Borsuki” – XIX/93/2012,

           6) zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XIX/94/2012,

           7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – XIX/95/2012. 

W trakcie sesji Prezes Zarządu Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach przedstawił zebranym wchodzącą w życie od 2013 roku nową ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Na terenie całego kraju porządek powinien zapanować najpóźniej do połowy 2013 r. Według Ministerstwa Środowiska, osoby segregujące śmieci na plastik, szkło i papier będą płacić niższe rachunki, gdy gmina wprowadzi obowiązkowy system zagospodarowania odpadów. Wraz z Nowym Rokiem rozpocznie się proces wdrażania ustawy w życie według resortu środowiska potrwa maksymalnie 18 miesięcy. O tym, kiedy nowy system zacznie działać w poszczególnych miejscowościach, mieszkańcy dowiedzą się w lokalnych urzędach gminy. Każda gmina ma bowiem obowiązek przeprowadzić kampanię informującą swoich mieszkańców o nowych zasadach.

Istota nowego zarządzania odpadami komunalnymi polega na tym, że to gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy z wyłonionymi w przetargach firmami wywożącymi odpady. Opłata będzie naliczana w formie podatku, którego wysokość gmina może ustalić wybierając jeden z trzech sposobów: w zależności od liczby mieszkańców danego domu, powierzchni użytkowej lub ilości zużytej wody.  Kwestia wielkości mieszkania, czy też ilości zużytej wody nie przesądza przecież o tym ile śmieci ktoś wyprodukował. Liczba mieszkańców danego domu, żeby ustalić liczbę osób mieszkających w danym lokalu ich właściciele będą zobowiązani do wypełnienia specjalnych deklaracji. Po wypełnieniu deklaracji urząd zawrze w imieniu mieszkańca umowę z firmą na wywóz śmieci. Usługa będzie wybrana w drodze przetargu. Korzyść w tym przypadku jest taka, że po ulicach gminy nie będzie się już poruszać kilka śmieciarek różnych firm, tylko jedna. Dotychczas śmieciarki, które odbierały odpady wiozły je w całości na wysypisko. Po zmianie przepisów trafią one do jednej z sześciu regionalnych sortowni, które będą zobowiązane do odzyskania aż połowy śmieci (dotychczas było to raptem kilka procent). Nadzór nad firmami, rozliczaniem mieszkańców i windykacją będą musiały zająć się gminy. Wzrost cen jest nieunikniony, choćby z tego powodu, że śmieciarki będą musiały pokonać więcej kilometrów wożąc odpady najpierw do recyklingu, a potem na składowisko.

Zmianę przepisów nakazała Unia Europejska, przede wszystkim po to, by zwiększyć odsetek odpadów, które będą przeznaczone do recyklingu. Nowe prawo już zostało przyjęte, ale zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.

XVIII sesja

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 1

czerwca 2012 roku.

Uczestnikami sesji byli : Pani Monika Sadowa –Przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna, radni powiatowi Panowie Szczepan Miroński i Marek Banicki, radni rady gminy, sołtysi oraz lokalna prasa.

W trakcie sesji przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

„Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna przeprowadziła konsultację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu" w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach strategii.

Pani Monika Sadowa – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu" będzie ubiegać się o dodatkowe środki w ramach Osi 4 Leader, jednym z kryteriów oceny Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań jest opisanie procesu konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej. Została przekazana lista osób obecnych na konsultacji, w związku z czym proszę o wpisywanie się na nią, gdyż ta lista jest jednym z wymogów konsultacji. W nawiązaniu do Walnego Zebrania Członków Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin, które odbyło się 14.05.2012 r. w Drohiczynie informuję, że ustalono, iż konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, w wyniku których będą rozszerzone przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach ubiegania się o dodatkowe środki, odbywać się będą podczas sesji w gminach. Stowarzyszenie tworzą 8 gmin z Województwa Podlaskiego i 12 gmin z Województwa Mazowieckiego. W 2013 roku kończy się ważność programu ale pojawiła się nowa możliwość pozyskania środków. Dlatego dzisiaj tutaj jestem u Państwa aby przeprowadzić konsultację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach strategii. Chciałem przedstawić Państwu zmiany w strategii rozwoju jakie będą obowiązywały w przyszłym dodatkowym naborze. Jeżeli otrzymamy środki to będą odbywać się nabory w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tworzenie oraz odnowa i rozwój wsi. LGD od tego roku rozpoczęło konsultacje w Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD to dokument w którym opisane są wszystkie zmiany, wszystkie walory przyrodnicze, uwarunkowania , wszystkie nabory jakie LGD ogłasza i ten dokument jest dla nas priorytetem. Są tam opisane cele, przedsięwzięcia jakie LGD sobie zakłada, według których oceniane są projekty. W tym roku w lipcu LGD będzie składać wniosek w ramach dodatkowych zadań, może dostać 5 milionów złotych, aby to dostać trzeba spełnić kryteria, nie są łatwe do spełnienia. My jako LGD podejmujemy się tego wyzwania i będziemy się ubiegać o te środki. Konkurencja jest duża z Województwa Podlaskiego gdzie jest 16 lokalnych grup działania a dotykowe środki otrzyma tylko dwie grupy.

W nowym naborze będziemy ubiegali się o środki na :

1)     rozwój turystyki oraz innych zrównoważonych form działalności pozarolniczej w latach 2010 – 2014 , ten cel mamy obecnie ale chcemy go rozszerzyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wnioski mogą składać rolnicy oraz przedsiębiorstwa – na zadanie planowane jest 600 tysięcy złotych, konkurs w I połowie 2013 r. jak LGD otrzyma środki.

2)     W ramach odnowy i rozwój wsi będzie można składać projekty na rewitalizację centrów miejscowości w latach 2012 – 2014 – odtworzenia , rewitalizacji zespołów parkowych, parków, budowa , odtworzenie centrów wsi poprzez budowę chodników, oświetlenia, wyposażenia centrów wsi w ławeczki, – na to zadanie LGD planuje podzielić środki według największej skali, planujemy na to działanie stworzyć kwotę 4 100 000,00 złotych. Ubiegać mogą się tylko gminy, przewiduje się około 200 tysięcy złotych na gminę, termin konkursu tak samo pierwsza połowa 2013 roku.

3)     W ramach działania małe projekty będziemy się starać aby powstało nowe przedsięwzięcie wirtualna panorama obszarów  Lokalnej Grupy co umożliwi oglądanie atrakcji LGD w Internecie, co pozwoli na przyciągniecie większej ilości turystów. W ramach tych małych projektów limit się nie zmienia wynosi do 100 tysięcy złotych, małe projekty składane przez gminę, GOK, OSP itp. Internetowa informacja turystyczno – gospodarcza. Termin uruchomienia konkursu II połowa 2013 roku. Wskaźnikiem będzie liczba utworzonych panoram na obszarze LGD.

Te wszystkie projekty muszą być skierowane do osób poniżej 26 roku życia oraz powyżej 50 roku życia oraz do organizacji pozarządowych. Pisząc taki projekt musi być nacisk na takie grupy społeczne.

Konsultacje prowadzone są już od maja, ale swoje pomysły i propozycje można nadsyłać poprzez stronę internetową, poczta e - mail i Państwa sugestie w pewnym sensie też zostaną na pewno wzięte pod uwagę.

Konsultacje potrwają do końca czerwca, natomiast w lipcu będziemy składać wniosek.

Niedługo będzie nabór w ramach działania małe projekty od 18 czerwca do 6 lipca.

Jak ktoś z Państwa będzie chciał skorzystać z tego działania, może więcej informacji otrzymać u nas w biurze  lub drogą telefoniczną.

XVII sesja

XVII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku. W obradach udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciel lokalnej prasy.

Rada Gminy w Sarnakach podjęła  uchwały w sprawie:

1) zaciągnięcia pożyczki na „ Modernizację hydroforni w Chybowie” – XVII/85/2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata    2011 – 2020  –  XVII/86/2012,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XVII/87/2012.
          Na sesji zostały przedstawione radzie informacja na temat „ Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Sarnaki ” oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.