Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XVIII sesja

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 1

czerwca 2012 roku.

Uczestnikami sesji byli : Pani Monika Sadowa –Przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna, radni powiatowi Panowie Szczepan Miroński i Marek Banicki, radni rady gminy, sołtysi oraz lokalna prasa.

W trakcie sesji przedstawiciel Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania

„Tygiel Doliny Bugu” z Drohiczyna przeprowadziła konsultację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu" w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach strategii.

Pani Monika Sadowa – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Tygiel Doliny Bugu" będzie ubiegać się o dodatkowe środki w ramach Osi 4 Leader, jednym z kryteriów oceny Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań jest opisanie procesu konsultacji z przedstawicielami społeczności lokalnej. Została przekazana lista osób obecnych na konsultacji, w związku z czym proszę o wpisywanie się na nią, gdyż ta lista jest jednym z wymogów konsultacji. W nawiązaniu do Walnego Zebrania Członków Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin, które odbyło się 14.05.2012 r. w Drohiczynie informuję, że ustalono, iż konsultacje z przedstawicielami społeczności lokalnej, w wyniku których będą rozszerzone przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach ubiegania się o dodatkowe środki, odbywać się będą podczas sesji w gminach. Stowarzyszenie tworzą 8 gmin z Województwa Podlaskiego i 12 gmin z Województwa Mazowieckiego. W 2013 roku kończy się ważność programu ale pojawiła się nowa możliwość pozyskania środków. Dlatego dzisiaj tutaj jestem u Państwa aby przeprowadzić konsultację Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" w zakresie projektu dodatkowych zadań planowanych w ramach strategii. Chciałem przedstawić Państwu zmiany w strategii rozwoju jakie będą obowiązywały w przyszłym dodatkowym naborze. Jeżeli otrzymamy środki to będą odbywać się nabory w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tworzenie oraz odnowa i rozwój wsi. LGD od tego roku rozpoczęło konsultacje w Lokalnej Strategii Rozwoju.

LGD to dokument w którym opisane są wszystkie zmiany, wszystkie walory przyrodnicze, uwarunkowania , wszystkie nabory jakie LGD ogłasza i ten dokument jest dla nas priorytetem. Są tam opisane cele, przedsięwzięcia jakie LGD sobie zakłada, według których oceniane są projekty. W tym roku w lipcu LGD będzie składać wniosek w ramach dodatkowych zadań, może dostać 5 milionów złotych, aby to dostać trzeba spełnić kryteria, nie są łatwe do spełnienia. My jako LGD podejmujemy się tego wyzwania i będziemy się ubiegać o te środki. Konkurencja jest duża z Województwa Podlaskiego gdzie jest 16 lokalnych grup działania a dotykowe środki otrzyma tylko dwie grupy.

W nowym naborze będziemy ubiegali się o środki na :

1)     rozwój turystyki oraz innych zrównoważonych form działalności pozarolniczej w latach 2010 – 2014 , ten cel mamy obecnie ale chcemy go rozszerzyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wnioski mogą składać rolnicy oraz przedsiębiorstwa – na zadanie planowane jest 600 tysięcy złotych, konkurs w I połowie 2013 r. jak LGD otrzyma środki.

2)     W ramach odnowy i rozwój wsi będzie można składać projekty na rewitalizację centrów miejscowości w latach 2012 – 2014 – odtworzenia , rewitalizacji zespołów parkowych, parków, budowa , odtworzenie centrów wsi poprzez budowę chodników, oświetlenia, wyposażenia centrów wsi w ławeczki, – na to zadanie LGD planuje podzielić środki według największej skali, planujemy na to działanie stworzyć kwotę 4 100 000,00 złotych. Ubiegać mogą się tylko gminy, przewiduje się około 200 tysięcy złotych na gminę, termin konkursu tak samo pierwsza połowa 2013 roku.

3)     W ramach działania małe projekty będziemy się starać aby powstało nowe przedsięwzięcie wirtualna panorama obszarów  Lokalnej Grupy co umożliwi oglądanie atrakcji LGD w Internecie, co pozwoli na przyciągniecie większej ilości turystów. W ramach tych małych projektów limit się nie zmienia wynosi do 100 tysięcy złotych, małe projekty składane przez gminę, GOK, OSP itp. Internetowa informacja turystyczno – gospodarcza. Termin uruchomienia konkursu II połowa 2013 roku. Wskaźnikiem będzie liczba utworzonych panoram na obszarze LGD.

Te wszystkie projekty muszą być skierowane do osób poniżej 26 roku życia oraz powyżej 50 roku życia oraz do organizacji pozarządowych. Pisząc taki projekt musi być nacisk na takie grupy społeczne.

Konsultacje prowadzone są już od maja, ale swoje pomysły i propozycje można nadsyłać poprzez stronę internetową, poczta e - mail i Państwa sugestie w pewnym sensie też zostaną na pewno wzięte pod uwagę.

Konsultacje potrwają do końca czerwca, natomiast w lipcu będziemy składać wniosek.

Niedługo będzie nabór w ramach działania małe projekty od 18 czerwca do 6 lipca.

Jak ktoś z Państwa będzie chciał skorzystać z tego działania, może więcej informacji otrzymać u nas w biurze  lub drogą telefoniczną.

XVII sesja

XVII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku. W obradach udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciel lokalnej prasy.

Rada Gminy w Sarnakach podjęła  uchwały w sprawie:

1) zaciągnięcia pożyczki na „ Modernizację hydroforni w Chybowie” – XVII/85/2012,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata    2011 – 2020  –  XVII/86/2012,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2012 – XVII/87/2012.
          Na sesji zostały przedstawione radzie informacja na temat „ Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Sarnaki ” oraz sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

XVI sesja

XVI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 marca 2012 roku. W posiedzeniu uczestniczyli Pan Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w  Warszawie, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Panowie Mieczysław Korowajczuk i Stanisław Kordaczuk, radni rady gminy, kierownicy zakładów pracy, sołtysi, przedstawiciele prasy lokalnej oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

 
         Na posiedzeniu rada podjęła uchwały w sprawie :

 
1) uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki

 2) przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w  Sarnakach

     za rok  2011,

3) przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady

          Gminy w Sarnakach za rok 2011,

4) zmian w budżecie gminy na rok 2012,

5) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2013 rok

     środków stanowiących fundusz sołecki,

6) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2012r,

7) przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji projektu w ramach Poddziałania

     7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

8) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli

     nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz

     opróżniania zbiorników bezodpływowych,

9) zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności

     pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie

     Sarnaki i jej jednostkom podległym.       

         W swoim wystąpieniu Pan Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w  Warszawie, poruszył sprawę wprowadzenia w przyszłym roku nowej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi oraz obowiązkach wynikających z niej  dla samorządów. Zasygnalizowany problem wywołał obawy radnych związane z realizacją postanowień ustawy przez samorządy.
 

XV sesja

XV sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnymodbyła się w dniusię w dniu 20 lutego 2012 roku . W posiedzeniu uczestniczyli radni gminy.

         Na sesji zostały podjęte dwie uchwały w sprawie:

           1) zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 – zmiana dotyczyła załącznika mówiącego o rozdysponowaniu środków funduszu sołeckiego ( wyłączono zadania dotyczące w Bindudze remontu kapliczki przydrożnej oraz w Hołowczycach – Kolonii zakupu tabliczek z numerami na poszczególne zabudowania ), wyłączone środki  przeniesiono do działu remont dróg gminnych,

              2) zmian w budżecie gminy na rok 2012 , w których wprowadzono środki dla oświaty i pomocy społecznej oraz dokonano przeniesień między paragrafami. Rada postanowiła o zabezpieczeniu środków w budżecie gminy z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

XIV sesja

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku z udziałem radnego powiatu Pana Szczepana Mirońskiego, radnych gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, sołtysów, mieszkańców gminy, przedstawiciela lokalnej prasy „ Głosu Siemiatycz” oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Horoszkach.

 Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 – XIV/68/2011,

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XIV/69/2011 ,

2.     zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XIV/70/2011,

3.      uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2012 – XIV/71/2011,

4.     uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2012 – XIV/72/2011,

5.     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012 – XIV/73/2011.

 Ponadto na sesji wystąpił Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej z Horoszek w sprawie utworzenia jednostki straży pożarnej w Horoszkach oraz zakupu 4 mundurów dla drużyny męskiej i 4 mundurów dla drużyny żeńskiej, które służyłyby również do celów parafii.  Zwrócił się z prośba do rady o przychylne rozpatrzenie jego sprawy.

 Prowadzący obrady radny Sławomir Maciejuk poinformował, że tematem zajmie się Komisja Budżetowa rady i poinformuje o proponowanych decyzjach w tym temacie.

 Na zakończenie obrad wystąpił zespół kolędniczy „Herody” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.