Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XIV sesja

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku z udziałem radnego powiatu Pana Szczepana Mirońskiego, radnych gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, sołtysów, mieszkańców gminy, przedstawiciela lokalnej prasy „ Głosu Siemiatycz” oraz Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Horoszkach.

 Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 – XIV/68/2011,

2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2020 – XIV/69/2011 ,

2.     zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XIV/70/2011,

3.      uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2012 – XIV/71/2011,

4.     uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2012 – XIV/72/2011,

5.     uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2012 – XIV/73/2011.

 Ponadto na sesji wystąpił Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej z Horoszek w sprawie utworzenia jednostki straży pożarnej w Horoszkach oraz zakupu 4 mundurów dla drużyny męskiej i 4 mundurów dla drużyny żeńskiej, które służyłyby również do celów parafii.  Zwrócił się z prośba do rady o przychylne rozpatrzenie jego sprawy.

 Prowadzący obrady radny Sławomir Maciejuk poinformował, że tematem zajmie się Komisja Budżetowa rady i poinformuje o proponowanych decyzjach w tym temacie.

 Na zakończenie obrad wystąpił zespół kolędniczy „Herody” z Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach.

XIII sesja

 

XIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 23 listopada 2011 roku z udziałem radnych gminy, przedstawiciela Mazowieckiej Izby Rolniczej, przedstawicieli prasy regionalnej „ Głosu Siemiatycz”, sołtysów, kierowników zakładów z terenu gminy, mieszkańców gminy.
 
Na sesji zostały podjęte następujące uchwały :
   1/ obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2012 – XIII/60/2011,
        2/ określenia wysokości stawek podatku od   nieruchomości – XIII/61/2011,
3/ określenia wysokości stawek rocznych podatku od środków transportowych – XIII/62/2011,
       4/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre  usługi komunalne – XIII/63/2011,
       5/zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Sarnaki – XIII/64/2011,
       6/zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – XIII/65/2011,
       7/zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XIII/66/2011,
       8/Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 – XIII/67/22

XII sesja

   XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 października 2011roku . W obradach udział wzięli radny powiatu, radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele prasy „ Głosu Siemiatycz” i „Tygodnika Siedleckiego” oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

         Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

            1) przekształcenia pożyczki krótkoterminowej w długoterminową,

            2) zmian w budżecie gminy 2011 roku,

            3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

           4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki,

            6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sarnaki do przedsięwzięcia pt. ”Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego elementem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu regionu”.

     Ustalona wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych

Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki to 11, 00 zł za jedną godzinę

udziału w akcjach ratowniczych i 11, 00 zł za jedna godzinę  szkolenia

pożarniczego organizowanego przez Państwową Straż Pożarną lub

Gminę Sarnaki.

Obszernych wyjaśnień do tematu związanego z Informacją na temat funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Sarnaki udzieliły Dyrektor GZOS Pani Dorota Szpura i  Dyrektor Zespołu Szkół w Sarnakach Pani Barbara Michoń.

            Pani Agata Wasilewska zaprosiła wszystkich zebranych na uroczyste obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 2011 roku o godzinie 18.00 w świetlicy Zespołu Szkół w Sarnakach. W programie planowane jest oprócz śpiewu pieśni patriotycznych,  prelekcja  o „ Żołnierzach wyklętych” prowadzona przez przedstawiciela IPN.

 

 

XI sesja

XI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29

września 2011 roku z udziałem przedstawiciela izby rolniczej, radnego powiatu, radnych gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, radcy prawnego, przedstawiciela prasy regionalnej „ Głosu Siemiatycz”. Obrady swoją obecnością zaszczycił Poseł do Sejmu RP Krzysztof Borkowski oraz Starosta Łosicki Czesław Giziński.

         Obrady poświęcone były zapoznaniu z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, rozpatrzeniu Informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz zapoznaniu się z opinią o przedłożonej przez Wójta Gminy Sarnaki Informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach. W trakcie obrad rozpatrywane były również sprawy związane z działalnością OSP na terenie gminy.

          Na sesji została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XI/54/2011.

X sesja Rady Gminy

X sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 12 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W sesji udział wzięli przedstawiciel Rady Powiatu Pan Szczepan Miroński, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Panowie Mieczysław Korowajczuk i Stanisław Kordaczuk, przedstawiciel prasy lokalnej „Głosu Siemiatycz”, radni, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

 
W trakcie sesji zostały podjęte następujące uchwały :

         1) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, 

           2)  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez   przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sarnaki,

           3)    uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek

                  pomocniczych Gminy Sarnaki,

           4)   zmian w budżecie gminy na rok 2011,

           5)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego    Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

           6)  zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2011 roku

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.