Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXXIX sesja

XXXIX sesjazwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła sięw dniu 26 marca 2014 roku.

W obradach uczestniczyli: Poseł na Sejm Pan Henryk Kowalczyk, Panowie Stanisław Kordaczuk i Mieczysław Korowajczuk – Przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Pan Szczepan Miroński – radny powiatu łosickiego, radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych.

W pierwszej część sesji Pan inż. Jacek Piechocki zapoznał zebranych z tematyką Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury administracyjne związane z takimi inwestycjami w obowiązującym prawie oraz o przedstawił ewentualne wady i zalety tych inwestycji. W temacie odnawialnych źródeł energii wypowiedział się również Poseł Pan Henryk Kowalczyk.

W dyskusji związanej z tematem źródeł odnawialnych energii głos zabrali wszyscy chętni.

Pan Poseł udzielił zebranym odpowiedzi na złożone w czasie dyskusji inne pytania niezwiązane z tematem odnawialnych źródeł energii.

Kontynuując sesję rada podjęła następujące uchwały:

1.     zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016 – XXXIX/200?2014,

2.     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016 – XXXIX/201/2014,

3.     rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki – XXXIX/202/2014,

4.     zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XXXIX/203/2014,

5.     przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2014 – XXXIX/204/2014,

6.     nieodpłatnego przekazania drewna parafii Sarnaki – XXXIX/205/2014.

Z porządku obrad sesji zdjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Sarnakach – XXXIX/206/2014, kierując ją do ponownego rozpatrzenia na komisjach rady.

 

XXXVIII sesja

XXXVIII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 5 lutego 2014 roku.

 

W obradach udział wzięli radny radu gminy.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

1)   Rozpatrzenia skargi  - XXXVIII/198/2014,

2)   Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 – XXXVIII/199/2014

XXXVII sesja

XXXVII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 roku.

 

W obradach udział wzięli radny radu gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

1)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie pieniężnej – XXXVII/191/2014,

2)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – XXXVII/192/2014,

3)   ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – XXXVII/193/2014,

4)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2013 – XXXVII/194/2014,

5)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2013 – XXXVII/195/2014,

6)   zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XXXVII/196/2014,

7)   przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sarnaki – XXXVII/197/2014.

 

Ponadto na sesji odczytana została treść skargi skierowanej do Rady Gminy w Sarnakach na działalność Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

XXXIII sesja Rady Gminy

W dniu 10 września 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zmian w budżecie gminy na rok 2013,
2)   rozpatrzenia skargi,
3)   zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4)   przekazania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związkowi Komunalnemu „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach,
5) utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nowych Litewnikach”,
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXXIII sesji zwyczajnej rady gminy.

XXXII sesja

XXXII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu26 lipca 2013 roku.

 

W sesji uczestniczyli radni gminy, radni powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, Starosta Powiatu Łosickiego, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, sołtysi mieszkańcy Gminy Sarnaki oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

1) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Sarnakach – XXXII/158/2013,

2) odpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – XXXII/159/2013,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu – XXXII/160/2013,

4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Chlebczyn” – XXXII/161/2013,

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013 – 2020 – XXXII/162/2013,

6) zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXII/163/2013,

7) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – XXXII/164/2013,

8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej – XXXII/165/2013.

 

Ponadto w trakcie sesji odbyło się wystąpienie Starosty Łosickiego na temat funkcjonowania powiatu ze szczególnym odniesieniem się do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Sarnaki,.

Wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na temat odszkodowań o jakie mogą ubiegać się rolnicy w związku ze szkodami wyrządzanymi przez bobry.

Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców Gminy Sarnaki w sprawie protestu przeciw budowie biogazowni w Hołowczycach.

W związku z tym wystąpieniem, Wójt Gminy zwrócił się do obecnych z prośbą o składanie na piśmie w terminie do dnia 7sierpnia 2013 roku uwag i wniosków, które zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.