Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XL sesja Rady Gminy.

XL sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

W obradach uczestniczyli radni gminy, przedstawiciele Firmy NEMEX oferującej zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła LED bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Oferta skierowana jest do jednostek samorządowych.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1)zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą „ Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Mierzwice” – XL/206/2014,

2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ( Horoszki Duże, Franopol, Terlików, Chlebczyn) oraz modernizacja hydroforni w Chybowie” – XL/207/2014,

3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na „Modernizację hydroforni w Chybowie” – XL/208/2014,

4) zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XL/209/2014,

5) zmiany Statutu Związku Komunalnego “ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach – XL/210/2014.

XXXIX sesja

XXXIX sesjazwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła sięw dniu 26 marca 2014 roku.

W obradach uczestniczyli: Poseł na Sejm Pan Henryk Kowalczyk, Panowie Stanisław Kordaczuk i Mieczysław Korowajczuk – Przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Pan Szczepan Miroński – radny powiatu łosickiego, radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych.

W pierwszej część sesji Pan inż. Jacek Piechocki zapoznał zebranych z tematyką Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury administracyjne związane z takimi inwestycjami w obowiązującym prawie oraz o przedstawił ewentualne wady i zalety tych inwestycji. W temacie odnawialnych źródeł energii wypowiedział się również Poseł Pan Henryk Kowalczyk.

W dyskusji związanej z tematem źródeł odnawialnych energii głos zabrali wszyscy chętni.

Pan Poseł udzielił zebranym odpowiedzi na złożone w czasie dyskusji inne pytania niezwiązane z tematem odnawialnych źródeł energii.

Kontynuując sesję rada podjęła następujące uchwały:

1.     zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016 – XXXIX/200?2014,

2.     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016 – XXXIX/201/2014,

3.     rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki – XXXIX/202/2014,

4.     zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XXXIX/203/2014,

5.     przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2014 – XXXIX/204/2014,

6.     nieodpłatnego przekazania drewna parafii Sarnaki – XXXIX/205/2014.

Z porządku obrad sesji zdjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Sarnakach – XXXIX/206/2014, kierując ją do ponownego rozpatrzenia na komisjach rady.

 

XXXVIII sesja

XXXVIII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 5 lutego 2014 roku.

 

W obradach udział wzięli radny radu gminy.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

1)   Rozpatrzenia skargi  - XXXVIII/198/2014,

2)   Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 – XXXVIII/199/2014

XXXVII sesja

XXXVII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 roku.

 

W obradach udział wzięli radny radu gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

1)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie pieniężnej – XXXVII/191/2014,

2)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – XXXVII/192/2014,

3)   ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – XXXVII/193/2014,

4)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2013 – XXXVII/194/2014,

5)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2013 – XXXVII/195/2014,

6)   zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XXXVII/196/2014,

7)   przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sarnaki – XXXVII/197/2014.

 

Ponadto na sesji odczytana została treść skargi skierowanej do Rady Gminy w Sarnakach na działalność Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

XXXIII sesja Rady Gminy

W dniu 10 września 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zmian w budżecie gminy na rok 2013,
2)   rozpatrzenia skargi,
3)   zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4)   przekazania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związkowi Komunalnemu „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach,
5) utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nowych Litewnikach”,
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXXIII sesji zwyczajnej rady gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.