Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XII sesja

   XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 października 2011roku . W obradach udział wzięli radny powiatu, radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele prasy „ Głosu Siemiatycz” i „Tygodnika Siedleckiego” oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

         Rada Gminy podjęła następujące uchwały :

            1) przekształcenia pożyczki krótkoterminowej w długoterminową,

            2) zmian w budżecie gminy 2011 roku,

            3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

           4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki,

            6) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sarnaki do przedsięwzięcia pt. ”Informatyzacja jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Łosickiego elementem przeciwdziałania wykluczeniu informacyjnemu regionu”.

     Ustalona wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych

Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki to 11, 00 zł za jedną godzinę

udziału w akcjach ratowniczych i 11, 00 zł za jedna godzinę  szkolenia

pożarniczego organizowanego przez Państwową Straż Pożarną lub

Gminę Sarnaki.

Obszernych wyjaśnień do tematu związanego z Informacją na temat funkcjonowania oświaty na terenie Gminy Sarnaki udzieliły Dyrektor GZOS Pani Dorota Szpura i  Dyrektor Zespołu Szkół w Sarnakach Pani Barbara Michoń.

            Pani Agata Wasilewska zaprosiła wszystkich zebranych na uroczyste obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 2011 roku o godzinie 18.00 w świetlicy Zespołu Szkół w Sarnakach. W programie planowane jest oprócz śpiewu pieśni patriotycznych,  prelekcja  o „ Żołnierzach wyklętych” prowadzona przez przedstawiciela IPN.

 

 

XI sesja

XI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 29

września 2011 roku z udziałem przedstawiciela izby rolniczej, radnego powiatu, radnych gminy, sołtysów, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, radcy prawnego, przedstawiciela prasy regionalnej „ Głosu Siemiatycz”. Obrady swoją obecnością zaszczycił Poseł do Sejmu RP Krzysztof Borkowski oraz Starosta Łosicki Czesław Giziński.

         Obrady poświęcone były zapoznaniu z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, rozpatrzeniu Informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2011 roku oraz zapoznaniu się z opinią o przedłożonej przez Wójta Gminy Sarnaki Informacji do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach. W trakcie obrad rozpatrywane były również sprawy związane z działalnością OSP na terenie gminy.

          Na sesji została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 – XI/54/2011.

X sesja Rady Gminy

X sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 12 sierpnia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W sesji udział wzięli przedstawiciel Rady Powiatu Pan Szczepan Miroński, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Panowie Mieczysław Korowajczuk i Stanisław Kordaczuk, przedstawiciel prasy lokalnej „Głosu Siemiatycz”, radni, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

 
W trakcie sesji zostały podjęte następujące uchwały :

         1) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, 

           2)  ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez   przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sarnaki,

           3)    uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek

                  pomocniczych Gminy Sarnaki,

           4)   zmian w budżecie gminy na rok 2011,

           5)  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego    Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

           6)  zmiany uchwały Nr IX/47/2011 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 27 czerwca 2011 roku

IX sesja

IX sesja zwyczajna – wyjazdowa Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 roku w Domu Kultury w Serpelicach z udziałem Przewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyny Kasprowicz, radnego powiatu Pana Marka Banickiego, radnych gminy, sołtysów, przedstawicieli prasy „ Głosu Siemiatycz” i „Słowa Podlasia”, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańców gminy.

 Na sesji podjęto następujące uchwały :

            1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010 –  IX/40/2011, 

            2)  absolutorium  Wójtowi Gminy za rok 2010 – IX/41/2011,

               3) uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki – IX/42/2011,

            4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie zaciągniętych  zobowiązań  - IX/43/2011,

            5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  na zadanie pod nazwą „ Budowa sceny oraz modernizacja świetlicy przy OSP Sarnaki”  - IX/44/2011,

            6)  zmian w budżecie gminy na rok 2011 – IX/45/2011,

            7)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – IX/46/2011,

            8) procedury i trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – IX/47/2011.

 Po zakończeniu obrad sesji z udziałem jej uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Czesław Giziński – Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz – Wicestarosta Łosicki, Pani Bogusława Dudziak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Serpelicach, Pan Stanisław Arasymowicz -  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic Ks. Adam Strojnowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Serpelicach, Pan Marian Waszczuk – były Wójt Gminy Sarnaki, Pan Wiesław Popławski –  były Przewodniczący Rady Gminy w Sarnakach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Domu Kultury w Serpelicach. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Pani Janina Ewa Orzełowska, Panowie Czesław Giziński oraz Marian Waszczuk. Obiekt został poświęcony przez  Proboszcza Parafii Serpelice Ks. Adama Strojnowskiego. Uroczystość zakończyła się obiadem

VIII sesja

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 17 maja 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, prasy – „Głosu Siemiatycz”, zaproszonych gości, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciela WZIR w Warszawie Inspektorat w Łosicach, mieszkańców gminy.
 
Na sesji podjęto uchwały w sprawie :
 
            1) przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – VIII/33/2011,
 2) powołania przedstawiciela Rady Gminy w Sarnakach do Rady   Społecznej SP ZOZ w Łosicach – VIII/34/2011,
            3) zaciągnięcia pożyczki na ” Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki” – VIII/35/2011: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
           4) zaciągnięcia pożyczki na „ Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki – VIII/36/2011 : pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego,
           5) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VIII/37/2011,
           6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2011 – 2020” – VIII/38/2011,
          7) nieodpłatnego przekazania drewna” – VIII/39/2011.
 
Przedstawiciel WZIR Inspektorat w Łosicach zaprezentował możliwości prowadzenia działalności przez ich firmę na terenie gminy i powiatu dotyczącą gospodarki melioracyjnej w obrębie rzek na terenie gminy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.