Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

IX sesja

IX sesja zwyczajna – wyjazdowa Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 czerwca 2011 roku w Domu Kultury w Serpelicach z udziałem Przewodniczącej Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyny Kasprowicz, radnego powiatu Pana Marka Banickiego, radnych gminy, sołtysów, przedstawicieli prasy „ Głosu Siemiatycz” i „Słowa Podlasia”, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańców gminy.

 Na sesji podjęto następujące uchwały :

            1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2010 –  IX/40/2011, 

            2)  absolutorium  Wójtowi Gminy za rok 2010 – IX/41/2011,

               3) uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki – IX/42/2011,

            4) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie zaciągniętych  zobowiązań  - IX/43/2011,

            5) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  na zadanie pod nazwą „ Budowa sceny oraz modernizacja świetlicy przy OSP Sarnaki”  - IX/44/2011,

            6)  zmian w budżecie gminy na rok 2011 – IX/45/2011,

            7)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – IX/46/2011,

            8) procedury i trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – IX/47/2011.

 Po zakończeniu obrad sesji z udziałem jej uczestników oraz zaproszonych gości w osobach Pani Janina Ewa Orzełowska – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Czesław Giziński – Starosta Łosicki, Pan Mariusz Kucewicz – Wicestarosta Łosicki, Pani Bogusława Dudziak – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Serpelicach, Pan Stanisław Arasymowicz -  Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic Ks. Adam Strojnowski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Serpelicach, Pan Marian Waszczuk – były Wójt Gminy Sarnaki, Pan Wiesław Popławski –  były Przewodniczący Rady Gminy w Sarnakach odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego budynku Domu Kultury w Serpelicach. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili Pani Janina Ewa Orzełowska, Panowie Czesław Giziński oraz Marian Waszczuk. Obiekt został poświęcony przez  Proboszcza Parafii Serpelice Ks. Adama Strojnowskiego. Uroczystość zakończyła się obiadem

VIII sesja

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 17 maja 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, prasy – „Głosu Siemiatycz”, zaproszonych gości, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciela WZIR w Warszawie Inspektorat w Łosicach, mieszkańców gminy.
 
Na sesji podjęto uchwały w sprawie :
 
            1) przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – VIII/33/2011,
 2) powołania przedstawiciela Rady Gminy w Sarnakach do Rady   Społecznej SP ZOZ w Łosicach – VIII/34/2011,
            3) zaciągnięcia pożyczki na ” Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki” – VIII/35/2011: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
           4) zaciągnięcia pożyczki na „ Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki – VIII/36/2011 : pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego,
           5) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VIII/37/2011,
           6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2011 – 2020” – VIII/38/2011,
          7) nieodpłatnego przekazania drewna” – VIII/39/2011.
 
Przedstawiciel WZIR Inspektorat w Łosicach zaprezentował możliwości prowadzenia działalności przez ich firmę na terenie gminy i powiatu dotyczącą gospodarki melioracyjnej w obrębie rzek na terenie gminy.

VII sesja

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 25 marca 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, Agencji  Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Oddział w Łosicach, Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” w Łosicach, prasy – „Głosu Siemiatycz”, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli domków letniskowych z Mierzwic Kolonii.

 Na sesji podjęto uchwały w sprawie :

 1) likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołowczycach – VII/27/2011,

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki oraz określenia granic ich obwodów – VII/28/2011,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VII/29/2011,

4) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sarnaki – VII/30/2011,

5) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki – VII/31/2011,

6) uchylenia Uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy w Sarnakach  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy – VII/32/2011.

 W dniu 25 marca 2011roku odbyła się również część wyjazdowa sesji poświęcona ocenie stanu dróg gminnych.

VI sesja

VI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 22 lutego 2011 roku. W obradach udział wzięli radni powiatu Pan Marek Banicki i Pan Szczepan Miroński, przedstawiciele Izby Rolniczej – Pan Mieczysław Korowajczuk i Pan Stanisław Kordaczuk, przedstawiciele prasy lokalnej – Redakcji „ Słowa Podlasia” Pani Beata Malczuk, „Tygodnika Siedleckiego” Pani Milena Celińska, „Głosu Siemiatycz” Pani Anna Kondraciuk,  kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, radca prawny Pan Artur Gorzel, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

Rada Gminy w Sarnakach na VI sesji podjęła uchwały w sprawie :

1) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – VI/20/2011,

2) zmiany Uchwały Nr XLIV/173/2010 Rady Gminy w  Sarnakach z

dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie określenia wysokości stawek

podatku  od nieruchomości – VI/ 21/2011,

3) trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy – VI/22/2011,

4) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołowczycach –                 VI/23/2011,

5) regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – VI/24/2011,

6) ustalenia zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie gminne Gminy Sarnaki – VI/25/2011,

7) zmiany uchwały Nr XXIV/106/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009 roku  w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Borsuki na lata 2009 – 2016 – VI/26/2011.

Pan Wójt poinformował zebranych, że wszyscy radni otrzymali opracowanie

„ Bilans otwarcia Gminy Sarnaki 2011”, dokument ten zawiera opracowanie dotyczące wszystkich zasobów gminnych, dotyczące mienia komunalnego, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, oświaty, kultury, administracji, spraw budżetowych. Jest to takie kompensum wiedzy na temat sytuacji naszej gminy.  Celem jest nie tylko pokazanie czym gmina dysponuje, jakimi zasobami. Moim celem jest pokazanie co gminie potrzeba jeszcze. W związku z czym chciałbym radnych zaprosić do dyskusji w tym temacie i chciałbym, aby te dyskusje, spotkania odbyły się w ciągu najbliższego okresu, do najbliższej sesji. Poniżej treść dokumentu.

V sesja

V sesja odbyła się w dniu 20 stycznia 2011 roku z udziałem radnych gminy, radnego powiatowego Pana Marka Banickiego, przedstawiciela Izby Rolniczej Pana Mieczysława Korowajczuka, Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Bożenny Bartoszuk, radcy prawnego Pana Artura Gorzela, sołtysów, kierowników zakładów pracy z terenu gminy.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
1) uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 - V/11/2011,
2) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020 - V/12/2011,
3) zmiany Uchwały Nr XXII/93/2008 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sarnaki do Stowarzyszenia " Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" - V/13/2011,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 - V/14/2011,
5) planu pracy rady gminy na rok 2011 - V/15/2011,
6) planów pracy stałych komisji rady na rok 2011 - V/16/2011,
7) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 - V/17/2011,
8) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie" - V/18/2011,
9) zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Sarnaki - V/19/2011.
Wójt Gminy Sarnaki przedkładając Radzie Gminy budżet na rok 2011 poinformował zebranych o fakcie urealnienia budżetu opracowanego na koniec roku 2010 przez poprzednią radę i wójta. Powodem tego posunięcia był debet w wysokości około 900 tysięcy złotych na rachunku głównym na koniec roku kalendarzowego oraz nie zapłacone faktury za inwestycje wykonane w roku 2010 w kwocie około 733 tysiące złotych.
Budżet na ten rok zamyka się deficytem 1 921 400 złotych plus około 900 tysięcy debetu. Debet zostanie spłacony poprzez przesunięcie niektórych inwestycji na lata następne, natomiast deficyt zostanie pokryty kredytem zaciągniętym przez gminę.
W roku 2011 do realizacji pozostają inwestycje rozpoczęte, z podpisanymi umowami:
- budowa sceny oraz modernizacja OSP Sarnaki,
- zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej w Borsukach,
- budowa oczyszczalni ścieków w Klimczycach oraz kanalizacji sanitarnej,
- przejęcie hydroforni oraz modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę,
- modernizacja placów zabaw przy przedszkolach w Sarnakach i Serpelicach,
- budowa przeprawy promowej Zabuże - Mielnik,
- z modernizacji dróg gminnych będzie robiona droga w Chybowie.
Łącznie na inwestycje w roku 2011 przeznaczamy kwotę 4 756 813 złotych.

Więcej artykułów…

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.