Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

VIII sesja

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 17 maja 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, prasy – „Głosu Siemiatycz”, zaproszonych gości, kierowników zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciela WZIR w Warszawie Inspektorat w Łosicach, mieszkańców gminy.
 
Na sesji podjęto uchwały w sprawie :
 
            1) przystąpienia Gminy Sarnaki do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – VIII/33/2011,
 2) powołania przedstawiciela Rady Gminy w Sarnakach do Rady   Społecznej SP ZOZ w Łosicach – VIII/34/2011,
            3) zaciągnięcia pożyczki na ” Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki” – VIII/35/2011: pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
           4) zaciągnięcia pożyczki na „ Budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sarnaki – VIII/36/2011 : pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego,
           5) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VIII/37/2011,
           6) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2011 – 2020” – VIII/38/2011,
          7) nieodpłatnego przekazania drewna” – VIII/39/2011.
 
Przedstawiciel WZIR Inspektorat w Łosicach zaprezentował możliwości prowadzenia działalności przez ich firmę na terenie gminy i powiatu dotyczącą gospodarki melioracyjnej w obrębie rzek na terenie gminy.

VII sesja

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 25 marca 2011 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawicieli Izby Rolniczej, Agencji  Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa Oddział w Łosicach, Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” w Łosicach, prasy – „Głosu Siemiatycz”, mieszkańców gminy oraz przedstawicieli domków letniskowych z Mierzwic Kolonii.

 Na sesji podjęto uchwały w sprawie :

 1) likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołowczycach – VII/27/2011,

2) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sarnaki oraz określenia granic ich obwodów – VII/28/2011,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2011 – VII/29/2011,

4) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Sarnaki – VII/30/2011,

5) rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki – VII/31/2011,

6) uchylenia Uchwały Nr VI/22/2011 Rady Gminy w Sarnakach  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy – VII/32/2011.

 W dniu 25 marca 2011roku odbyła się również część wyjazdowa sesji poświęcona ocenie stanu dróg gminnych.

VI sesja

VI sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 22 lutego 2011 roku. W obradach udział wzięli radni powiatu Pan Marek Banicki i Pan Szczepan Miroński, przedstawiciele Izby Rolniczej – Pan Mieczysław Korowajczuk i Pan Stanisław Kordaczuk, przedstawiciele prasy lokalnej – Redakcji „ Słowa Podlasia” Pani Beata Malczuk, „Tygodnika Siedleckiego” Pani Milena Celińska, „Głosu Siemiatycz” Pani Anna Kondraciuk,  kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, radca prawny Pan Artur Gorzel, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Sarnaki.

Rada Gminy w Sarnakach na VI sesji podjęła uchwały w sprawie :

1) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej – VI/20/2011,

2) zmiany Uchwały Nr XLIV/173/2010 Rady Gminy w  Sarnakach z

dnia 10 listopada 2010 roku  w sprawie określenia wysokości stawek

podatku  od nieruchomości – VI/ 21/2011,

3) trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy – VI/22/2011,

4) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Hołowczycach –                 VI/23/2011,

5) regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – VI/24/2011,

6) ustalenia zasad pozyskiwania i zbywania drewna pochodzącego z nieruchomości stanowiących mienie gminne Gminy Sarnaki – VI/25/2011,

7) zmiany uchwały Nr XXIV/106/2009 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 10 marca 2009 roku  w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Borsuki na lata 2009 – 2016 – VI/26/2011.

Pan Wójt poinformował zebranych, że wszyscy radni otrzymali opracowanie

„ Bilans otwarcia Gminy Sarnaki 2011”, dokument ten zawiera opracowanie dotyczące wszystkich zasobów gminnych, dotyczące mienia komunalnego, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, oświaty, kultury, administracji, spraw budżetowych. Jest to takie kompensum wiedzy na temat sytuacji naszej gminy.  Celem jest nie tylko pokazanie czym gmina dysponuje, jakimi zasobami. Moim celem jest pokazanie co gminie potrzeba jeszcze. W związku z czym chciałbym radnych zaprosić do dyskusji w tym temacie i chciałbym, aby te dyskusje, spotkania odbyły się w ciągu najbliższego okresu, do najbliższej sesji. Poniżej treść dokumentu.

V sesja

V sesja odbyła się w dniu 20 stycznia 2011 roku z udziałem radnych gminy, radnego powiatowego Pana Marka Banickiego, przedstawiciela Izby Rolniczej Pana Mieczysława Korowajczuka, Przewodniczącej Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Bożenny Bartoszuk, radcy prawnego Pana Artura Gorzela, sołtysów, kierowników zakładów pracy z terenu gminy.
Rada podjęła uchwały w sprawie:
1) uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 - V/11/2011,
2) wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2020 - V/12/2011,
3) zmiany Uchwały Nr XXII/93/2008 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sarnaki do Stowarzyszenia " Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" - V/13/2011,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 - V/14/2011,
5) planu pracy rady gminy na rok 2011 - V/15/2011,
6) planów pracy stałych komisji rady na rok 2011 - V/16/2011,
7) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011 - V/17/2011,
8) nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie" - V/18/2011,
9) zaciągnięcia długoterminowego kredytu przez Gminę Sarnaki - V/19/2011.
Wójt Gminy Sarnaki przedkładając Radzie Gminy budżet na rok 2011 poinformował zebranych o fakcie urealnienia budżetu opracowanego na koniec roku 2010 przez poprzednią radę i wójta. Powodem tego posunięcia był debet w wysokości około 900 tysięcy złotych na rachunku głównym na koniec roku kalendarzowego oraz nie zapłacone faktury za inwestycje wykonane w roku 2010 w kwocie około 733 tysiące złotych.
Budżet na ten rok zamyka się deficytem 1 921 400 złotych plus około 900 tysięcy debetu. Debet zostanie spłacony poprzez przesunięcie niektórych inwestycji na lata następne, natomiast deficyt zostanie pokryty kredytem zaciągniętym przez gminę.
W roku 2011 do realizacji pozostają inwestycje rozpoczęte, z podpisanymi umowami:
- budowa sceny oraz modernizacja OSP Sarnaki,
- zagospodarowanie centrum wsi przy świetlicy wiejskiej w Borsukach,
- budowa oczyszczalni ścieków w Klimczycach oraz kanalizacji sanitarnej,
- przejęcie hydroforni oraz modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę,
- modernizacja placów zabaw przy przedszkolach w Sarnakach i Serpelicach,
- budowa przeprawy promowej Zabuże - Mielnik,
- z modernizacji dróg gminnych będzie robiona droga w Chybowie.
Łącznie na inwestycje w roku 2011 przeznaczamy kwotę 4 756 813 złotych.

IV Sesja

IV sesja w dniu 29 grudnia 2010 roku z udziałem radnych gminy, powiatu, sołtysów, kierowników zakładów pracy, przedstawiciela Izby Rolniczej, Prezesa Zarządu Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach
Rada podjęła  uchwały w sprawie :
1. zmian w budżecie gminy na rok 2010,
2. wyboru delegata Gminy Sarnaki do Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko „  w Łosicach,
3. określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności i zwalniania od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy składając zebranym życzenia noworoczne zaprosił wszystkich chętnych na spotkanie sylwestrowe organizowane przy Urzędzie Gminy w Sarnakach w sylwestrową noc.


 

Więcej artykułów…

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.