Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Sesja XLIII

W dniu 25 sierpnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XLIII sesja rady Gminy w Sarnakach.

W porządku obrad przewiduje się:

       1.Otwarcie sesji.

2.   Przyjęcie porządku dziennego.

3.   Wystąpienie Dyrektora ds. Rozwoju DUON Dystrybucja S.A. w celu przedstawienia głównych założeń projektu inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji do produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG).

  1. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

5.   Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

6.   Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

7.   Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

8.   Zapytania i interpelacje radnych.

9.   Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

      10. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sarnaki,

           2) wyrażenia opinii odnośnie wniosku o pozbawienie ochronności lasów w Nadleśnictwie Sarnaki,

          3) zmiany w budżecie gminy na rok 2014,

           4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy.

     11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

     12. Wolne wnioski.

     13. Zakończenie obrad XLIII sesji rady gminy.

Zaproszenie na sesję 17 czerwca

              Zapraszam na obrady XLII sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 17 czerwca 2014 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przyjęcie porządku dziennego.
3.    Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.    Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.    Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7.    Zapytania i interpelacje radnych.
8.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu   Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2013 rok.
10.  Podjęcie uchwał w sprawie:
       1) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za  rok 2013,
       2) udzielenia  absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki za 2013 rok
       3) wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego,
       4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Sarnakach.
       5) zmian w budżecie Gminy Sarnaki na rok 2014.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach za 2013 rok.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad XLII sesj Rady Gminy

                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                                Adam Wawryniuk

XL sesja Rady Gminy.

XL sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 kwietnia 2014 roku.

W obradach uczestniczyli radni gminy, przedstawiciele Firmy NEMEX oferującej zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego dzięki zastosowaniu energooszczędnych źródeł światła LED bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych. Oferta skierowana jest do jednostek samorządowych.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1)zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą „ Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Mierzwice” – XL/206/2014,

2) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ( Horoszki Duże, Franopol, Terlików, Chlebczyn) oraz modernizacja hydroforni w Chybowie” – XL/207/2014,

3) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na „Modernizację hydroforni w Chybowie” – XL/208/2014,

4) zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XL/209/2014,

5) zmiany Statutu Związku Komunalnego “ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach – XL/210/2014.

XXXIX sesja

XXXIX sesjazwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła sięw dniu 26 marca 2014 roku.

W obradach uczestniczyli: Poseł na Sejm Pan Henryk Kowalczyk, Panowie Stanisław Kordaczuk i Mieczysław Korowajczuk – Przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Pan Szczepan Miroński – radny powiatu łosickiego, radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele stowarzyszeń ekologicznych.

W pierwszej część sesji Pan inż. Jacek Piechocki zapoznał zebranych z tematyką Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury administracyjne związane z takimi inwestycjami w obowiązującym prawie oraz o przedstawił ewentualne wady i zalety tych inwestycji. W temacie odnawialnych źródeł energii wypowiedział się również Poseł Pan Henryk Kowalczyk.

W dyskusji związanej z tematem źródeł odnawialnych energii głos zabrali wszyscy chętni.

Pan Poseł udzielił zebranym odpowiedzi na złożone w czasie dyskusji inne pytania niezwiązane z tematem odnawialnych źródeł energii.

Kontynuując sesję rada podjęła następujące uchwały:

1.     zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016 – XXXIX/200?2014,

2.     przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sarnaki na lata 2014 – 2016 – XXXIX/201/2014,

3.     rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki – XXXIX/202/2014,

4.     zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XXXIX/203/2014,

5.     przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2014 – XXXIX/204/2014,

6.     nieodpłatnego przekazania drewna parafii Sarnaki – XXXIX/205/2014.

Z porządku obrad sesji zdjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Sarnakach – XXXIX/206/2014, kierując ją do ponownego rozpatrzenia na komisjach rady.

 

XXXVIII sesja

XXXVIII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 5 lutego 2014 roku.

 

W obradach udział wzięli radny radu gminy.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

1)   Rozpatrzenia skargi  - XXXVIII/198/2014,

2)   Zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 – XXXVIII/199/2014

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.