Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Informacja o obradach XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu  29 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach udział wzięli radni gminy, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2018 – XLIII/215/2017,
2) uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2018 – XLIII/216/2017,
3)  zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027 – XLIII/217/2017,
4)  zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XLIII/218/2017,
5) przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – XLIII/219/2017.
 
Na zakończenie obrad Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy złożyli wszystkim zebranym a za ich pośrednictwem ich rodzinom życzenia noworoczne.

Informacja o obradach XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu 21 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni gminy, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 – XLII/206/2017,
2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 – XLII/207/2017,
3) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – XLII/208/2017,
4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2018 – XLII/209/2017.
5) połączenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach z Dziennym Domem Senior +  w Nowych  Hołowczycach – XLII/210/2017,         
6) powołania Spółdzielni Socjalnej z siedzibą w Sarnakach – XLII/211/2017,
7) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki – XLII/212/2017,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych, stałych komisji rady – XLII/213/2017,
9) określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach – XLII/214/2017.

Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Sarnakach.

Zaproszenie na obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 29 grudnia 2017 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie
      1) uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2018,
      2) uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2018,
      3) zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2017 – 2027,
      4)zmiany w budżecie gminy na rok 2017.
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XLIII sesji zwyczajnej rady gminy.

Zaproszenie na obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu  21 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
    1) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 ,
    2) uchwalenia budżetu gminy na rok 2018,
    3) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
    4) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2018.
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XLII sesji zwyczajnej rady gminy.
13. Spotkanie opłatkowe.

Informacja o obradach XLI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XLI sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach odbyły się w dniu 24 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
W obradach uczestniczyli radni gminy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby rolniczej Oddział w Siedlcach, sołtysi gminy.

Rada podjęła następujące uchwały:
1) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – XLI/195/2017,
2) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – XLI/196/2017,
3) przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne – XLI/197/2017,
4) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 – XLI/198/2017,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Sarnaki – XLI/199/2017,
6) zmiany w budżecie gminy na rok 2017 – XLI/200/2017,
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową – XLI/201/2017,
8) stwierdzenia przekształcenia zespołu szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową – XLI/202/2017,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego – XLI/203/2017,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania – XLI/ 204/2017,
11) utworzenia Dziennego Domu „Senior +” – XLI/205/2017.

Rada dokonała obniżenia  średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 52, 49 zł do kwoty 35, 00 zł za 1 dt.
Radni ustalili, że wzorem lat ubiegłych jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2018, będzie cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS, który stwierdził, że średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2017 r. wyniosła 197,06 zł za 1m3. Oznacza to, że w 2018 r. podatek leśny wyniesie 43,35 zł za 1 ha.
W uchwale dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zmienione zostały stawki dla niektórych przedmiotów opodatkowania.
Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018 mieszczą się w stawkach  określonych Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. i rada zaproponowała, aby w roku 2018  obowiązywała uchwała dotychczasowa.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.