Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

II sesja Rady Gminy

 

W dniu 8 grudnia 2014r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się II sesja Rady Gminy w Sarnakach.

 

W porządku obrad proponuje się:

 

1.     Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.  

 

2.     Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sarnakach.

 

3.     Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

 

4.     Zamknięcie obrad II sesji rady.

 

Informacja

W dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 zostały wznowione obrady I sesji Rady Gminy w Sarnakach z dnia 28 listopada 2014r.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radca prawny Gminy, przedstawiciele lokalnej pracy oraz mieszkańcy gminy.

W trakcie sesji radni wybrali Przewodniczącą Rady Gminy Panią Małgorzatę Korbut a na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Sławomira Maciejuka.

I Sesja Rady Gminy w Sarnakach

I Sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 28 listopada 2014 roku.

W sesji udział wzięli radni, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Radca prawny gminy, przedstawiciele lokalnej prasy oraz mieszkańcy gminy.

Sesje poprowadził radny senior Marian Stanisław Bronisz.

Na sesji radnym zostały wręczone przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Sarnakach Pana Andrzeja Jędrzejuka zaświadczenia o wyborze na radnych  Gminy Sarnaki.

Następnie radni złożyli ślubowanie.

Na wniosek zgłoszony przez radnego Sławomira Maciejuka rada w głosowaniu postanowiła o odroczeniu I sesji do dnia 1 grudnia 2014 r. do 14.00.

XLV sesja Rady Gminy

XLV sesjaRady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 28 października 2014 roku.

W obradach udział wzięli radni rady gminy, zaproszeni goście Poseł do Sejm RP Pani Stanisława Prządka oraz Prezes Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach Pan Janusz Żuk, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, sołtysi, przedstawiciel lokalnej prasy, mieszkańcy gminy.

       Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:

  1. udzielenia pomocy finansowej dla Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” z siedziba w Łosicach na realizację zadania pod nazwą „ Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” – XLV/231 /2014,
  2. zmian w budżecie gminy na rok 2014 – XLV/232 /2014,
  3. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2014 – 2025 – XLV/233 /2014,
  4. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Sarnakach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – XLV/234 /2014,
  5. aktualności planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sarnaki – XLV/235 /2014,
  6. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne– XLV/236 /2014.

XLIV sesja Rady Gminy

XLIV sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 września 2014 r.
 
Uczestnikami sesji byli radni gminy, sołtysi z terenu gminy, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy Gminy Sarnaki, przedstawiciel MPK Sp. z o.o. Ostrołęka Pan Jacek Paluszkiewicz, przedstawiciele lokalnej prasy, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddizał w Siedlcach.
 
Na sesji podjęto uchwały w sprawie:
1)   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pod nazwą „ Poprawa estetyki i funkcjonalności centrum miejscowości Sarnaki” – XLIV/227/2014,
2)   zmian w budżecie gminy na rok 2014 – XLIV/228/2014,
3)   uchwalenia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sarnaki na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko – XLIV/229/2014,
4)   zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę – XLIV/230/2014.
 
Przedstawiciel MPK Sp. z o.o. Ostrołęka przedstawił firmę, która wygrała przetarg na terenie naszej gminy odbiór odpadów komunalnych, podzielił się spostrzeżeniami z dotychczasowej współpracy z gminą, wysłuchał uwag i propozycji do dalszej współpracy skierowanych od mieszkańców gminy w imieniu, których wypowiadali się sołtysi oraz sami mieszkańcy obecni na sesji. Nad zgłoszonymi uwagami odbędzie się dyskusja i ewentualne uwzględnienie propozycji zmian zaproponowanych na sesji przy sporządzaniu nowego harmonogramu odbioru odpadów. Ustalono na sesji, że worki na wszystkie rodzaje śmieci będą dostarczone również do sołtysów.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.