Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Sprawozdanie z IX sesji zwyczajnej

W dniu 26 czerwca 2015 roku odbyła się IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem radnych gminy, powiatu, przedstawiciela Izby Rolniczej, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników zakładów pracy, mieszkańców gminy oraz regionalnej prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014 – IX/41/2015,
 2. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sarnaki za 2014 rok – IX/42/2015,
 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki a Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Serpelice – IX/43/2015,
 4. ustalająca program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do końca 2019 roku – IX/44/2015,
 5. powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Sarnakach – IX/45/2015,
 6. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – IX/46/2015,
 7. zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2015roku – IX/47/2015,
 8. ustalenia wysokości ekwiwalentu Pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki – IX/48/2015,
 9. uchylenia uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny BPK 0050 – IX/49/2015,
 10. zmian treści załącznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach – IX/50/2015.  

             Na sesji odbyło się rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok.

              

IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

 IX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki z następującym porządkiem dziennym:

 

   1. Otwarcie sesji.

   2. Przyjęcie porządku dziennego.

   3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

   4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

   5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

   6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

   7. Zapytania i interpelacje radnych.

   8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

  9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2014.

  10. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2014,  
 2. absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2014,
 3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki a Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Serpelice,
 4. ustalająca program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy do końca 2019 roku,
 5. powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Sarnakach,
 6. zmian w budżecie gminy na rok 2015,
 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 8. zmieniająca uchwałę Nr VIII/37/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2015roku,
 9. ustalenia wysokości ekwiwalentu Pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki,
 10. uchylenia uchwały Nr VIII/39/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny BPK 0050,
 11. zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach,

   11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach za 2014 rok.

   12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

   13. Wolne wnioski.

   14. Zakończenie obrad IX sesji zwyczajnej rady gminy.

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 7 maja 2015 roku.

W sesji udział wzięli: radni gminy, radni powiatu Wiesław Popławski i Szczepan Miroński, zaproszeni goście Pani Iwona Muder – Wicestarosta Powiatu Łosickiego, Pani Wanda Frączek – Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Finansów, Ładu i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łosickiego, Pani Małgorzata Witkowska – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach, Pan Dariusz Melech – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy oraz Pan Mieczysław Korowajczuk Przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, sołtysi z poprzedniej i bieżącej kadencji, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy i przedstawiciele regionalnej prasy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1) zmiany w budżecie gminy na rok 2015 – VIII/34/2015,
2) ustalenia składów osobowych stałych komisji rady – VIII/35/2015,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – VIII/36/2015,
4) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2015 – VIII/37/2015,
5) ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki – VIII/38/2015,
6) wyrażenia zgody na przekazanie samochodu specjalnego pożarniczego Star 244, nr rejestracyjny BKP 0050 – VIII/39/2015,
7) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sarnaki za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sarnaki – VIII/40/2015. 

W trakcie sesji miało miejsce wystąpienie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Małgorzaty Witkowskiej na temat – Pieczy zastępczej oraz podsumowanie wyborów sołtysów. Odbyło się uroczyste pożegnanie odchodzących sołtysów, wręczenie pamiątkowych medali i podziękowań.

Czytaj więcej...

VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

W  dniu 7 maja 2015 roku o godzinie  14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się VIII sesja zwyczajna Rady Gminy w  Sarnakach z następującym porządkiem posiedzenia:

1
. Otwarcie  sesji.
2. Przyjęcie porządku  dziennego.
3. Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Łosicach wystąpienie na temat „ Piecza  zastępcza”.
4. Wystąpienie Wójta  Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji  rady.
5. Informacja Wójta  Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6. Informacja  Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
7. Informacja Skarbnika  Gminy o stanie finansów gminy.
8. Zapytania i  interpelacje radnych.
9. Odpowiedzi na  zapytania i interpelacje radnych.
10.Podjęcie uchwał w  sprawie:

       1) zmiany w budżecie  gminy na rok 2015,
       2) zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2015 -2025,
       3) ustalenia składów  osobowych stałych komisji rady,
       4) zmieniająca uchwałę w  sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za  inkaso,
      5) przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na  terenie Gminy Sarnaki w roku 2015,
      6) ustalenia zasad  sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki.

11.   Podsumowanie wyborów  sołtysów.
12.   Przedstawienie  informacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach na temat „Oceny  zasobów pomocy społecznej za rok 2014”
13.   Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji rady.
14. Wolne  wnioski.
15Zakończenie obrad  VIII sesji zwyczajnej rady gminy.

VII sesja zwyczajna Rady Gminy

VII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 30 marca 2015 roku. W sesji udział wzięli radni gminy, radny powiatu Wiesław Popławski, przedstawiciel Straży Granicznej Placówki w Janowie Podlaskim st. chor. Sławomir Najdyhor, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach Mieczysław Korowajczuk, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, przedstawiciele lokalnej prasy oraz mieszkańcy gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1)     zmiany w budżecie gminy na rok 2015 – VII/26/2015,
2)     rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Sarnaki na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki – VII/27/2015,
3)     przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz udzielenia odpowiedzi na skargę – VII/28/2015,
4)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2015 – VII/29/2015 ,
5)     zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody – VII/30/2015,
6)     ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sarnaki i określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – VII/31/2015,
7)     wyrażenia stanowiska, co do zasadności budowy biogazowni oraz elektrowni wiatrowych na gruntach wsi Klepaczew, Gmina Sarnaki – VII/32/2015,
8)     wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Serpelicach – VII/33/2015.

Uchwała w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji rady – nie została podjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw podjęciu uchwały również głosowało 7 radnych. W obradach uczestniczyło 14 radnych, 1 osoba nieobecna usprawiedliwiona.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.