Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXXIII sesja Rady Gminy

W dniu 10 września 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zmian w budżecie gminy na rok 2013,
2)   rozpatrzenia skargi,
3)   zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4)   przekazania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związkowi Komunalnemu „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach,
5) utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nowych Litewnikach”,
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXXIII sesji zwyczajnej rady gminy.

XXXII sesja

XXXII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu26 lipca 2013 roku.

 

W sesji uczestniczyli radni gminy, radni powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, Starosta Powiatu Łosickiego, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, sołtysi mieszkańcy Gminy Sarnaki oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

1) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Sarnakach – XXXII/158/2013,

2) odpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – XXXII/159/2013,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu – XXXII/160/2013,

4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Chlebczyn” – XXXII/161/2013,

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013 – 2020 – XXXII/162/2013,

6) zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXII/163/2013,

7) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – XXXII/164/2013,

8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej – XXXII/165/2013.

 

Ponadto w trakcie sesji odbyło się wystąpienie Starosty Łosickiego na temat funkcjonowania powiatu ze szczególnym odniesieniem się do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Sarnaki,.

Wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na temat odszkodowań o jakie mogą ubiegać się rolnicy w związku ze szkodami wyrządzanymi przez bobry.

Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców Gminy Sarnaki w sprawie protestu przeciw budowie biogazowni w Hołowczycach.

W związku z tym wystąpieniem, Wójt Gminy zwrócił się do obecnych z prośbą o składanie na piśmie w terminie do dnia 7sierpnia 2013 roku uwag i wniosków, które zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej.

XXXI sesja

XXXI sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku.

W sesji uczestniczyli radni gminy, powiatu, sołtysi, mieszkańcy Gminy Sarnaki, przedstawiciele: regionalnej prasy, Zbiornicy Skórzec – Firma Utylizacyjna, która zajmuje się również odbieraniem folii od rolników, części domków letniskowych z terenu Mierzwic Kolonii – w temacie odbiory odpadów komunalnych z posesji niezamieszkałych.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 – XXXI/153/2013,

2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXI/155/2013,

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso – XXXI/156/2013,

5) odpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od Operato ra

Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Spółka Akcyjna z siedzibą w      Warszawie – XXXI/157/2013.

XXXI sesja

W dniu 27 czerwca 2013 roku o godzinie 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz  ze             sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii za  rok 2012.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012,

2) absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012,

3) zmian w budżecie gminy na rok 2013,

4) zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w

drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości

wynagrodzenia za inkaso.

11.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

12.  Wolne wnioski.

13.  Zakończenie obrad XXXI sesji zwyczajnej rady gminy.

XXX sesja Rady Gminy

XXX sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 16 maja 2013 roku.

 

W sesji udział wzięli radni rady gminy, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, Przedstawiciel Firmy WIZAL z Sokołowa Podlaskiego, sołtysi, kierownicy zakładów z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy.

 

Na sesji rada podjęła następujące uchwały:

 

1)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łosickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 2010 W Kamianka – Grzybów – Sarnaki – XXX/148/2013,

2)   zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXX/149/2013,

3)   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w 2013 roku – XXX/150/2013,

4)   nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – XXX/151/2013,

5)  zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – XXX/152/2013.

 

W trakcie sesji dużo czasu poświęcono na dyskusję dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi. Na inkasentów podatku wyznaczono sołtysów, którym też będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości 8 % od zainkasowanej przez sołtysa sumy.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.