Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XXXVII sesja

XXXVII sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 16 stycznia 2014 roku.

 

W obradach udział wzięli radny radu gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 

1)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie pieniężnej – XXXVII/191/2014,

2)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych Wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014 – 2020” w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – XXXVII/192/2014,

3)   ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – XXXVII/193/2014,

4)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Gminy w Sarnakach za rok 2013 – XXXVII/194/2014,

5)   przyjęcia sprawozdania z realizacji planów pracy stałych komisji Rady Gminy w Sarnakach za rok 2013 – XXXVII/195/2014,

6)   zmiany w budżecie gminy na rok 2014 – XXXVII/196/2014,

7)   przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Sarnaki – XXXVII/197/2014.

 

Ponadto na sesji odczytana została treść skargi skierowanej do Rady Gminy w Sarnakach na działalność Kierownika gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

XXXVI sesja

W dniu 30 grudnia 2013 roku odbyła się XXXVI sesja Rady Gminy w Sarnakach.

 

W obradach uczestniczyli radni rady gminy, zaproszeni goście w osobach Pani Jolanta Ilczuk Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Kornicy, Prezes Banku Spółdzielczego w Sarnakach, sołtysi z terenu gminy, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciel prasy lokalnej.

 

W trakcie obrad podjęto następujące uchwały:

 

1.    uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 – XXXVI/182/2013,

2.    Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020 – XXXVI/183/2013,

3.    zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXVI/184/2013,

4.    uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – XXXVI/185/2013,

5.    uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2014 – XXXVI/186/2013,

6.    uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2014 – XXXVI/187/2013,

7.    nieodpłatnego przekazania drewna – XXXVI/188/2013,

8.    przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sarnaki na lata 2013-2032” – XXXVI/189/2013,

9.    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat – XXXVI/190/2013.

 

Na zakończenie obrad Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli zebrany i ich rodzinom życzenia noworoczne.   Rady Gminy

XXXIV sesja

W dniu 25 września 2013 r. odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Uczestnikami sesji byli: Prezes Rejonowych Spółek Wodnych w Łosicach, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, radni rady gminy, sołtysi z terenu gminy, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciele regionalnej prasy oraz grupa osób protestująca przeciwko budowie biogazowni w Klepaczewie.

W takcie sesji rada podjęła następujące uchwały:

1)   zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXIV/172/2013,

2)   udzielenia pomocy finansowej Gminie Stara Kornica – XXXIV/173/2013,

3)   udzielania pomocy finansowej dla Powiatu Łosickiego na realizacje inwestycji pod nazwą” Przebudowa drogi powiatowej Nr 2009W Sarnaki – Stare Mierzwice od km 0+950 do km 6+666” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą” Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”- XXXIV/174/2013.

 

XXXIII sesja Rady Gminy

W dniu 10 września 2013 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy w Sarnakach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1)   zmian w budżecie gminy na rok 2013,
2)   rozpatrzenia skargi,
3)   zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4)   przekazania zadań, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związkowi Komunalnemu „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach,
5) utworzenia Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Nowych Litewnikach”,
10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXXIII sesji zwyczajnej rady gminy.

XXXII sesja

XXXII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu26 lipca 2013 roku.

 

W sesji uczestniczyli radni gminy, radni powiatu, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego, Starosta Powiatu Łosickiego, Naczelnik Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, sołtysi mieszkańcy Gminy Sarnaki oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:

1) uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Sarnakach – XXXII/158/2013,

2) odpłatnego nabycia przez Gminę Sarnaki nieruchomości od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – XXXII/159/2013,

3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu – XXXII/160/2013,

4) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej przy OSP Chlebczyn” – XXXII/161/2013,

5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2013 – 2020 – XXXII/162/2013,

6) zmian w budżecie gminy na rok 2013 – XXXII/163/2013,

7) określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty – XXXII/164/2013,

8) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej – XXXII/165/2013.

 

Ponadto w trakcie sesji odbyło się wystąpienie Starosty Łosickiego na temat funkcjonowania powiatu ze szczególnym odniesieniem się do modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Sarnaki,.

Wystąpienie Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie na temat odszkodowań o jakie mogą ubiegać się rolnicy w związku ze szkodami wyrządzanymi przez bobry.

Wystąpienie przedstawiciela mieszkańców Gminy Sarnaki w sprawie protestu przeciw budowie biogazowni w Hołowczycach.

W związku z tym wystąpieniem, Wójt Gminy zwrócił się do obecnych z prośbą o składanie na piśmie w terminie do dnia 7sierpnia 2013 roku uwag i wniosków, które zostaną wzięte pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.