Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Sprawozdanie z XXII sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXII sesja Rady Gminy w Sarnakach odbyła się w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
      W obradach udział wzięli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:    

 1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015,
 2. absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015,
 3. zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 4. zamiaru połączenia sołectw Mierzwice – Kolonia, Nowe Mierzwice i Stare Mierzwice,
 5. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie.  

Dużo emocji wśród zebranych wzbudziła uchwała dotycząca zamiaru połączenia sołectw Mierzwice – Kolonia, Nowe Mierzwice i Stare Mierzwice. Zebrani zostali zapewnieni, że wyniki konsultacji społecznej będą brane pod uwagę w dalszym postępowaniu.

XXII sesja Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXII sesji Rady Gminy w Sarnakach odbędą się w dniu 16 czerwca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:  

       1.  Otwarcie sesji.
       2.  Przyjęcie porządku dziennego.
       3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
    9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2015 wraz ze  sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii za rok 2015.

    10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)     zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sarnaki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2015,
2)     absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015,
3)     zmian w budżecie gminy na rok 2016,
4)     zamiaru połączenia sołectw Mierzwice – Kolonia, Nowe Mierzwice i Stare Mierzwice,
5)     nieodpłatnego przejęcia nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie.

    11. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
    12.  Wolne wnioski.   
    13.  Zakończenie obrad XXII sesji zwyczajnej Rady Gminy

Sprawozdanie z XXI sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXI sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnej, odbyła się w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały w sprawie :

 1. zmian budżetu gminy na rok 2016 – XXI/106/2016,
 2. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki – XXI/107/2016,
 3. zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis - XXI/108/2016.

Radni zostali zapoznani z następującymi sprawozdaniami :

 1. Zapoznanie z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015”.
 2. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2015.

Zawiadomienie o sesji w dniu 28 kwietnia 2016 r.

Zapraszam na obrady XXI sesji Rady Gminy w Sarnakach zwołanej w trybie nadzwyczajnym, które odbędą się w dniu 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :
      1) zmian budżetu gminy na rok 2016,
      2) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sarnaki,
      3) zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.
10. Zapoznanie z informacją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015".
11. Zapoznanie ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2015.
12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXI sesji rady gminy.

Informacja z przebiegu XIX sesji Rady Gminy

W dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbyły się obrady XIX sesji Rady Gminy w Sarnakach.

W obradach uczestniczyli radni gminy, radny powiatu łosickiego, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziała w Siedlcach, kierownicy zakładów pracy, sołtysi z terenu Gminy Sarnaki, przedstawiciele lokalnej prasy, radni Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.

W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:

 1. zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XIX/99/2016,
 2. uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki – XIX/100/2016,
 3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2016 – XIX/101/2016,
 4. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sarnaki – XIX/102/2016,
 5. określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sarnaki, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – XIX/103/2016,
 6. zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach – XIX/104/2016,
 7. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki na II etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – XIX/105/2016,

Z porządku obrad sesji została zdjęta uchwała w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – XIX/106/2016.

W trakcie sesji zostały przedstawione następujące informacje i sprawozdania:

 1. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2015 roku.

        W czasie sesji udzielono głosu Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach, która poinformowała o planowanych w pracach Młodzieżowej Rady Gminy na rok 2016. Zaproszono wszystkich zebranych na koncert charytatywny organizowany wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Łosice w Łosicach w dniu 3 kwietnia 2016 r., z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla chorej uczennicy szkoły w Sarnakach.

            Dyskutowano na temat nie wyodrębniania w roku 2017 funduszu sołeckiego. Większość głosów w dyskusji była przeciwna tej inicjatywie.

W dniu 31 marca 2016 roku o godzinie 7.30 odbyła się XX sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym, na której po burzliwej dyskusji radnych zaproponowana uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie została podjęta.

W sesji uczestniczyli radni gminy, przedstawiciel lokalnej prasy, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.