Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Informacja o przebiegu XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu  20 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W sesji udział wzięli radni gminy, powiatu, sołtysi, kierownicy zakładów pracy z terenu gminy, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, przedstawiciel lokalnej prasy.

Na sesji rada podjęła następujące uchwały:

 1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027 – XXIX/148/2016,
 2. zmian w budżecie gminy na rok 2016 – XXIX/149/2016,
 3. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne – XXIX/150/2016,
 4. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – XXIX/151/2016

Po zakończeniu części oficjalnej sesji, odbyło się z spotkanie opłatkowe w świetlicy wiejskiej w Starych Mierzwicach.

XXIX sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXIX sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu  20 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :                
     1)    zmian w budżecie gminy na rok 2016,

     2)    zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
            ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne,

     3)    określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz
            warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXIX sesji zwyczajnej rady gminy.

Po sesji odbędzie się spotkanie opłatkowe.


Informacja o przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Gminy

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach ( nadzwyczajnej), odbyły się w dniu  29 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy.

Rada na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 1. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sarnaki a Powiatem Łosickim dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego – XXVIII/ 146/2016,
 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XXVIII/147/2016.

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach (nadzwyczajnej)

Obrady XXVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach ( nadzwyczajnej), odbędą się w dniu 29 listopada 2016 roku o godzinie 13. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.  
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.     
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.      
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.      
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

   9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sarnaki a Powiatem Łosickim dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego,
 2. zmiany w budżecie gminy na rok 2016.

10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.                                                                                                                                                                              

11. Wolne wnioski

12. Zakończenie obrad XXVIII sesji rady gminy.

Informacja o przebiegu XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

XXVII sesja  Rady Gminy w Sarnakach,  odbyła się w dniu 18 listopada 2016 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Porządek obrad był następujący:

       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
       3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:
               
1)   zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sarnaki a Powiatem Łosickim dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego,

2)    obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
3)    obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2017,               
4)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
              
5)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne,
               
6)    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki,
              
7)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
             
8)   Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
               
9)    ustalenia diet sołtysom,
             
10)   zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
           
11)  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sarnaki za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze i oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego,
 
12)   wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Sarnaki ,
          
13)   określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
           
14)   wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej pomiędzy Gminą Sarnaki a Spółką dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Serpelice.  

    10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

    11.  Wolne wnioski.
    12.  Zakończenie obrad XXVII sesji rady gminy.

Rada Gminy w Sarnakach ustaliła, że w roku 2017 na terenie gminy będą obowiązywały stawki podatkowe obowiązujące w roku 2016. Jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2017 będzie obowiązywała  cena urzędowa.
Dla sołtysów ustalono dietę w formie ryczałtu w wysokości 100,00 złotych miesięcznie. Za każdą nieobecność na sesji  w danym miesiącu będzie potrącane 50 % z należnej kwoty.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.