Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

       Zapraszam na obrady XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu  27 listopada 2015 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
      3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
   2) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2016,
    3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  5) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
   6) przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne,
   7) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
    8) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
    9) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
   10) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki,
    11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
   12) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
   13) określenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
  14) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
    15) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,
   16) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów,
    17) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty miejscowej,
    18) zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
   19) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

   10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
   11. Wolne wnioski.
   12. Zakończenie obrad XIV sesji rady gminy.

                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                              Małgorzata Korbut

I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Mieszkańcy gminy Sarnaki

Na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach (uchwała Nr XII/62/2015 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 12 października 2012 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach I kadencji zwołuję na dzień 6 listopada 2015 r. na godz. 13.00. I sesję Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach I kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki

Porządek dzienny:

1. Otwarcie I sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach I kadencji.
2. Złożenie ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.
3. Wystąpienia Przewodniczącego Rady Gminy, Sekretarza Gminy oraz Dyrektora Zespołu Szkół w Sarnakach.
4. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.
5. Wybór Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.
6. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad I sesji Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                   Małgorzata Korbut

XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 28 października 2015 roku odbyła się XIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Sarnakach. W obradach uczestniczyli radni gminy.

Rada Gminy w Sarnakach podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XIII/63/2015.

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

XIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach odbędzie się w dniu 28 października 2015 r, o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W porządku obrad przewiduje się:

          1. Otwarcie sesji.
          2. Przyjęcie porządku dziennego.
          3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na   ostatniej sesji rady.
          4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
          5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
          6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
          7. Zapytania i interpelacje radnych.
          8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

            9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

        1)    zmian w budżecie gminy na rok 2015.

        10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
       11. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta gminy na temat złożonych   oświadczeń majątkowych.
        12. Wolne wnioski.
        13. Zakończenie obrad XIII sesji nadzwyczajnej rady gminy.

Informacja z przebiegu XII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 12 października 2015 roku odbyła się XII sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem Senatora RP Waldemara Kraski, radnych gminy, radnego powiatu, przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej w Siedlcach, sołtysów, mieszkańców gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Na sesji zostały podjęte następujące uchwały:
  - odwołania Skarbnika Gminy – XII/58/2015,  
  - powołania Skarbnika Gminy – XII/59/2015,
  - tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Sarnaki – XII/60/2015,
  - powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach – XII/61/2015,
 
- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sarnaki – XII/62/2015.

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.