Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

RADA GMINY

Zaproszenie na obrady XXVII sesji Rady Gminy

Obrady XXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 listopada 2016 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesj
2. Przyjęcie porządku dziennego.       
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.       
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.       
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.       
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.       
7. Zapytania i interpelacje radnych.       
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.          
9. Podjęcie uchwał w sprawie:    

    1)  obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
    2)  obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2017,
    3)  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    4)  określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
   5)  zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne,
    6)  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki,
    7)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
    8)  Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017,
    9)  ustalenia ryczałtu sołtysom,
    10) zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
    11) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sarnaki za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki za I półrocze,
    12) utworzenia jednostki organizacyjnej gminy,
    13) określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Sarnaki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
    14) zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Sarnaki a Powiatem Łosickim dotyczącego powierzenia Gminie Sarnaki zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu łosickiego

10.  Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
11.  Wolne wnioski.
12.  Zakończenie obrad XXVII sesji rady gminy.

Informacja o przebiegu XXVI sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXVI sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 14 października 2016 roku o godzinie 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli wszyscy radni gminy.
Proponowany porządek obrad:      

1. Otwarcie sesji.      
2. Przyjęcie porządku dziennego.      
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.      
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.      
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.      
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.      
7. Zapytania i interpelacje radnych.      
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.         
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

       1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027,
       2)  zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
       3) przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sarnaki do roku 2020”   

10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.   
11. Wolne wnioski.   
12. Zakończenie obrad XXVI sesji rady gminy.

Porządek sesji został rozszerzony o uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Sarnaki instrumentem płatniczym – chodzi o możliwość dokonania wpłaty płatności podatkowych karta płatniczą.

XXVI sesja Rady Gminy w Sarnakach

Obrady XXVI sesji Rady Gminy w Sarnakach zwołane w trybie nadzwyczajnym odbędą się w dniu 14 października 2016 roku o godzinie 7.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:      

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.      
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.      
6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.      
7. Zapytania i interpelacje radnych.      
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.      
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:

         1)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027,
         2)  zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
         3)  przyjęcia ”Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sarnaki do roku 2020”   

12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.   
13. Wolne wnioski.    
14. Zakończenie obrad XXVI sesji rady gminy.

Zaproszenie na obrady XXV sesji Rady Gminy

Obrady XXV sesji  Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 9 września 2016 roku o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie porządku dziennego.
3.  Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
4.  Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
5.  Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6.  Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
7.  Zapytania i interpelacje radnych.
8.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9.  Przedstawienie informacji  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania planów wydatków instytucji kultury.
10. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki  za I półrocze 2016 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:    

   1) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
    2) rozpatrzenia skargi,
   3) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sarnaki do projektu pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Gminy Sarnaki”,
    4) udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Łosice,
    5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2016 – 2027,
    6) zmiany w budżecie gminy na rok 2016.12. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie obrad XXV sesji rady gminy.

Informacja o przebiegu XXIV sesji Rady Gminy w Sarnakach

XXIV sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym odbyła się w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki. W obradach uczestniczyli radni rady gminy.

Na sesji podjęto następujące uchwały w sprawie:
1)    utworzenia oraz nadania Statutu dla Środowiskowego Domu Samopomocy z siedzibą w Nowych Litewnikach – XXIV/117/2016,
2)  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – XXIV/118/2016,
3)   zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – XXIV/119/2016,
4)     rozpatrzenia skargi – XXIV/120/2016,
5)     udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego – XXIV/121/2016,
6)     zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XXIV/122/2016.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.