Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Informacja z przebiegu XIX sesji Rady Gminy

W dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki odbyły się obrady XIX sesji Rady Gminy w Sarnakach.

W obradach uczestniczyli radni gminy, radny powiatu łosickiego, przedstawiciele Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddziała w Siedlcach, kierownicy zakładów pracy, sołtysi z terenu Gminy Sarnaki, przedstawiciele lokalnej prasy, radni Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach.

W trakcie sesji podjęto następujące uchwały:

 1. zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XIX/99/2016,
 2. uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki – XIX/100/2016,
 3. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2016 – XIX/101/2016,
 4. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sarnaki – XIX/102/2016,
 5. określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sarnaki, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – XIX/103/2016,
 6. zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach – XIX/104/2016,
 7. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki na II etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – XIX/105/2016,

Z porządku obrad sesji została zdjęta uchwała w sprawie: niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – XIX/106/2016.

W trakcie sesji zostały przedstawione następujące informacje i sprawozdania:

 1. Roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin oraz potrzeby związane z ich realizacją.
 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2015 roku.

        W czasie sesji udzielono głosu Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach, która poinformowała o planowanych w pracach Młodzieżowej Rady Gminy na rok 2016. Zaproszono wszystkich zebranych na koncert charytatywny organizowany wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta i Gminy Łosice w Łosicach w dniu 3 kwietnia 2016 r., z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla chorej uczennicy szkoły w Sarnakach.

            Dyskutowano na temat nie wyodrębniania w roku 2017 funduszu sołeckiego. Większość głosów w dyskusji była przeciwna tej inicjatywie.

W dniu 31 marca 2016 roku o godzinie 7.30 odbyła się XX sesja Rady Gminy w Sarnakach zwołana w trybie nadzwyczajnym, na której po burzliwej dyskusji radnych zaproponowana uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego nie została podjęta.

W sesji uczestniczyli radni gminy, przedstawiciel lokalnej prasy, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Serpelic, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy.

Zaproszenie na sesję 30 marca b.r.

Zapraszam na obrady XIX sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 marca 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :

      1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na  ostatniej sesji rady.
4. Informacja Wójta Gminy o  pracy w okresie między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie :

1)   zmiany w budżecie gminy na rok 2016,

2)   uchwalenia Statutu Gminy Sarnaki,

3)   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sarnaki w roku 2016,

4)  określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sarnaki,

5)  określenia kryteriów naboru uczniów zamieszkałych poza obwodem szkolnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum prowadzonych przez Gminę Sarnaki, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

6)   zmian w treści załącznika do Uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 26 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach,

7)  określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sarnaki na II etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznawania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,

8)   niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

9)   przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.

10) roczne sprawozdanie Wójta Gminy Sarnaki z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin oraz potrzeby związane z ich realizacją.

11) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach w 2015 roku.

12) wystąpienie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy w Sarnakach – udział Młodzieżowej Rady Gminy w sesji rady.

13) wolne wnioski.

14) zakończenie obrad XIX sesji rady gminy.

Sprawozdanie z sesji z 5 lutego 2016 r.

W dniu 5 lutego 2016 roku odbyły się obrady XVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach. W obradach uczestniczyli radni rady gminy. Rada Gminy w Sarnakach na posiedzeniu podjęła następujące uchwały:

 1. zmiany w budżecie gminy na rok 2016 – XVIII/97/2016,
 2. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – XVIII/98/2016.

Zaproszenie na sesję 5 lutego 2016 r.

Zapraszam na obrady XVIII sesji Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 5 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie sesji.

2 .Przyjęcie porządku dziennego.

3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.

4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.

6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.

7. Zapytania i interpelacje radnych.

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie :

1)  zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
2) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

         10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.       
         11. Wolne wnioski.       
         12. Zakończenie obrad XVIII sesji rady gminy.

                                                             Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                     Małgorzata Korbut

 

Obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

W dniu 30 grudnia 2015 roku odbyły się obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach.

W obradach udział wzięli radni rady gminy, sołtysi Gminy Sarnaki, kierownicy zakładów pracy z terenu Gminy Sarnaki, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz mieszkańcy gminy.

Na sesji Rada Gminy w Sarnakach podjęła następujące uchwały:

 1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 – XVII/90/2015,
 2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027 - XVII/91/2015,
 3. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XVII/92/2015,
 4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – XVII/93/2015,
 5. uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2016 – XVII/94/2015,
 6. uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2016 – XVII/95/2015,
 7. wystąpienia Gminy Sarnaki ze Stowarzyszenia Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna – XVII/96/2015.

Na zakończenie obrad Wójt Gminy Sarnaki oraz Przewodnicząca Rady Gminy w Sarnakach złożyli zebranym, a za ich pośrednictwem również ich rodzinom życzenia noworoczne.

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.