Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Zaproszenie na sesję

Zapraszam na obrady XVII sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
 7. Zapytania i interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,
  2. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2027 ,
  3. zmian w budżecie gminy na rok 2015
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
  5. uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2016,
  6. uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2016.

       9. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
     10. Wolne wnioski.
     11. Zakończenie obrad XVII sesji zwyczajnej rady gminy.

              
                Przewodnicząca Rady Gminy

             Małgorzata Korbut

 

Obrady XVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy

W dniu 10 grudnia 2015 roku odbyła się XVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy w Sarnakach, na której podjęto następujące uchwały:

 1. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – XVI/86/2015,
 2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – XVI/87/2015,
 3. rozpatrzenia skargi – XVI/88/2015,
 4. zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XVI/89/2015.

W obradach uczestniczyli radni gminy.

W trakcie sesji sprawę funkcjonowania Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach przedstawił Prezes Janusz Żuk

XVI sesja nadzwyczajna Rady Gminy

         Zapraszam na obrady XVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2015 roku o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 6. Informacja Skarbnika gminy o stanie finansów gminy.
 7. Zapytania i interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
  3. rozpatrzenia skargi,
  4. zmian w budżecie gminy na rok 2015.
 10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XVI sesji nadzwyczajnej rady gminy.

 

                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy
                                                 Małgorzata Korbut

 

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy

W dniu 27 listopada 2015 roku odbyła się XIV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem radnych gminy, radnego powiatu, przedstawicieli Mazowieckiej Izby Rolniczej w Siedlcach, Placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, sołtysów, mieszkańców gminy, kierowników zakładów pracy z terenu gminy oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

            Na sesji zostały podjęte następujące uchwały: 

1)    obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016 – XIV/64/2015,
2)
    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – XIV/65/2015,    
3)
    określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – XIV/66/2015,
4)
    określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – XIV/67/2015,
5)
    przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne – XIV/68/2015,
6)
    postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – XIV/69/2015,     
7)
    określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – XIV/70/2015,  
8)
    ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe - XIV/71/2015,
9)
    regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki – XIV/72/2015,
10)
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku – XIV/73/2015,  
11)
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku – XIV/74/2015,
12)
określenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – XIV/75/2015,
13)
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – XIV/76/2015,
14)
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej – XIV/77/2015,
15)
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów – XIV/78/2015,
16)
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty miejscowej – XIV/79/2015,
17)
Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 – XIV/80/2015, 
18)
”Planu odnowy miejscowości Sarnaki na lata 2015 – 2022” – XIV/81/2015,
19)
sprawie zatwierdzenia ”Planu odnowy miejscowości Klepaczew na lata 2015 – 2022” – XIV/82/2015,    
20)
zmian w budżecie gminy na rok 2015 – XIV/83/2015,
21)
w sprawie zatwierdzenia „Strategii rozwoju biblioteki na lata 2016 – 2020” – XIV/84/2015 .

Stawki podatkowe podatków na rok 2016 zostały utrzymane na poziomie roku 2015 . Jako podstawę obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2016 przyjęto cenę urzędową, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. 191, 77 zł za m 3 .

         W dniu 30 listopada 2015r, odbyła się XV sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sarnakach z udziałem radnych gminy.

Na sesji została podjęta uchwała w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Sarnaki. Tą uchwałą gmina Sarnaki zaciągnęła kredyt długoterminowy na kwotę 600 000,00 zł. 

XIV sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach

       Zapraszam na obrady XIV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu  27 listopada 2015 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.
Proponowany porządek obrad:
       1. Otwarcie sesji.
       2. Przyjęcie porządku dziennego.
      3. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
       4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
       5. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
       6. Informacja Skarbnika Gminy na temat stanu finansów gminy.
       7. Zapytania i interpelacje radnych.
       8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
       9. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
   2) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok podatkowy 2016,
    3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
    4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  5) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,
   6) przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sarnaki oraz opłat za niektóre usługi komunalne,
   7) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
    8) określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
    9) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
   10) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki,
    11) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
   12) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku,
   13) określenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
  14) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
    15) uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,
   16) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów,
    17) uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia z opłaty miejscowej,
    18) zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
   19) Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

   10. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
   11. Wolne wnioski.
   12. Zakończenie obrad XIV sesji rady gminy.

                                                        Przewodnicząca Rady Gminy
                                                              Małgorzata Korbut

Rozkłady jazdy

Agroturystyka

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.