Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

RADA GMINY

Obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach 18 stycznia 2019 r.

Obrady VI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, które odbędą się w dniu 18 stycznia 2019 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty,
  2. zaciągnięcia przez Gminę Sarnaki pożyczki długoterminowej w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu Gminy Sarnaki na rok 2019,
  3. zmiany w budżecie gminy na rok 2019,
  4. ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie obrad VI sesji rady.

Podsumowanie V sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady V sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu 28 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy.

Na sesji rada podjęła następujące uchwały w sprawie:

1)  zmian w budżecie gminy na 2018 rok – V/21/2018,
2)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 – 2027 – V/22/2018,
3)  uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 – V/23/2018,
4)  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2028  – V/ 24/2018,
5)  uchwalenia planów pracy stałych komisji rady na rok 2018 – V/25/2018,
6)  uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2018 – V/26/2018,
7)  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Sarnaki na rok 2019 – V/27/2018,
8)  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 -2023 – V/ 28/2018,
9)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2019 – 2023 – V/29/2018,
10)  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – V/30/2018,
11)  ustalenia diet przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu rady gminy – V/31/2018.

V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 grudnia 2018 r.

V sesja zwyczajna Rady Gminy w Sarnakach 28 grudnia 2018 r.

 
 
 

Obrady V sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady V sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbędą się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wystąpienie Wójta Gminy na temat realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji rady.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
 4. Informacja Przewodniczącego rady o pracy między sesjami.
 5. Informacja Skarbnika Gminy o stanie finansów gminy.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2018 - 2027,
  3. uchwalenia budżetu gminy na rok 2019,
  4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sarnaki na lata 2019 – 2027,
  5. uchwalenia planu pracy rady gminy na rok 2019,
  6. uchwalenia planów pracy stałych komisji rady gminy na rok 2019.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 8. Wolne wnioski
 9. Zakończenie obrad V sesji rady.

Podsumowanie IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach

Obrady IV sesji zwyczajnej Rady Gminy w Sarnakach, odbyły się w dniu 5 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sarnaki.

W obradach uczestniczyli radni gminy, radny powiatu, przedstawiciel Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach, sołtysi, kierownicy zakładów pracy, mieszkańcy gminy oraz przedstawiciele lokalnej prasy.

Na sesji rada podjęła następujące uchwały w sprawie:

 1. zmian w budżecie gminy na 2018 rok – IV/12/2018,
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 – IV/13/2018,
 3. ustalenia diet radnym –IV/14/2018,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – IV/15/2018,
 5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – IV/16/2018,
 6. Rocznego Programu Współpracy Gminy Sarnaki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 – IV/17/2018,
 7. wyboru przedstawiciela Gminy Sarnaki do Zgromadzenia Związku Komunalnego „ Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach – IV/18/2018,
 8. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Sarnaki do Stowarzyszenia „ Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” – IV/19/2018,
 9. ustalenia wysokości diet Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu rady gminy – IV/20/2018.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.