Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Odpady komunalne

Uchwała Nr XXXII/165/2013

Uchwała Nr XXXII/165/2013

Rady Gminy Sarnaki

z dnia 26 lipca 2013 r.

 

Czytaj więcej...

Uchwała Nr XXXII/164/2013

Uchwała Nr XXXII/164/2013

Rady Gminy Sarnaki

z dnia 26 lipca 2013 r.

 

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SARNAKI ZOBOWIĄZANI SĄ DO WNOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W RATACH KWARTALNYCH, W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

- ZA I KWARTAŁ DO 15 MARCA

- ZA II KWARTAŁ DO 15 MAJA

- ZA III KWARTAŁ DO 15 WRZEŚNIA

- ZA IV KWARTAŁ DO 15 LISTOPADA

 

PIERWSZĄ OPŁATĘ OBEJMUJĄCĄ OKRES OD 01 LIPCA DO 30 WRZEŚNIA 2013r. NALEŻY WPŁACIĆ DO 15 WRZEŚNIA 2013r. BEZ WEZWANIA, W DRODZE INKASA (U SOŁTYSA), NA RACHUNEK BANKOWY URZĘDU GMINY SARNAKI LUB GOTÓWKĄ W KASIE URZĘDU GMINY.

 

PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI W PRZYPADKU GDY OPŁATY NIE ZOSTANĄ WNIESIONE, WÓJT GMINY SARNAKI PRZESYŁA DŁUŻNIKOWI PISEMNE UPOMNIENIE, ZAWIERAJĄCE WEZWANIE DO WYKONANIA OBOWIAZKU, Z ZAGROŻENIEM SKIEROWANIA SPRAWY NA DROGĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO.

Wójt Gminy Sarnaki

/-/Andrzej Lipka

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKAW ZWIĄZKU Z USTALONYMI ZASADAMI SEGREGOWANIA ODPADÓW

 

W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).W związku z powyższym regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinny swoimi zapisami zachęcać i zapewniać osiągnięcie ww. celów. Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Dlatego też należy zwrócić uwagę, że brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w pojemnikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.Ponadto w ramach ułatwienia pozbywania się przez mieszkańców odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mogą wykorzystać zsypy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Wówczas możliwe jest podjęcie decyzji o wrzucaniu do zsypów np. odpadów zmieszanych, natomiast odpady selektywnie zebrane mieszkańcy znosiliby do odpowiednich pojemników ustawianych dla nich w najbardziej dogodnych i ogólnie dostępnych miejscach.Zasady optymalnej segregacjiNajlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:1. Papier to m.in.:

 opakowania z papieru lub tektury,

 gazety i czasopisma,

 katalogi, prospekty, foldery,

 papier szkolny i biurowy,

 książki i zeszyty,

 torebki papierowe,

 papier pakowy.Nie powinno się wrzucać do papieru:

 papier powlekany folią i kalkę,

 kartony po mleku i napojach,

 pieluchy jednorazowe i podpaski,

 pampersy i podkładki,

 worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

 tapety

 inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Czytaj więcej...

INFORMACJA

 

      Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 01 lipca 2011 roku (Dz.U. Nr 152 poz. 897) wprowadziła istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Jedną z nich jest obowiązek ponoszenia na rzecz gminy opłat.

W Gminie Sarnaki nie podjęto uchwały stanowiącej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, hotele, szpitale, akademiki, internaty, domki letniskowe, ogródki działkowe, targowiska, cmentarze itd.) – art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391) Właściciele takich nieruchomości nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, lecz mają obowiązek zorganizowania odbioru odpadów we własnym zakresie.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanym do rejestru działalności regulowanej. Rejestr działalności regulowanej jest dostępny w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej www.sarnaki.pl zakładka: odpady komunalne.

Nowe zasady gospodarowania odpadami zaczynają obowiązywać od dnia 01 lipca 2013r. i od tego dnia właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek posiadania takich umów.

Zawarte umowy wraz z dowodami uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, będą kontrolowane przez Urząd Gminy.

 

 

 

Wójt Gminy Sarnaki

mgr Andrzej Lipka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  

Deklaracja o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<<klik tu>>

 

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI <<klik tu>>

 PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.