Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Odpady komunalne

FAQ - regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

źródło: www.naszesmieci.mos.gov.pl

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

* Do którego pojemnika/worka wrzucić opakowanie (kartonik) po mleku/soku?

 

Do żółtego pojemnika/worka na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

 

* Czy kubeczki po jogurcie trzeba myć przed wyrzuceniem?

 

Jeśli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych są zbierane łącznie z papierem, wówczas wskazane jest mycie pojemników po płynnej lub półpłynnej żywności, tak żeby papier nie został zanieczyszczony i mógł być przekazany do recyklingu.

 

Jeżeli w Twojej gminie odpady z tworzyw sztucznych i papier są zbierane oddzielnie, wówczas mycie opakowań po żywności nie jest potrzebne.

 

Kwestie mycia opakowań powinna zostać określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od procesu technologicznego stosowanego w instalacji do zagospodarowania odpadów, do której są kierowane odpady komunalne z terenu gminy.

 

* Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

 

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

 

* Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

 

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

-odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

-tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-obsługi administracyjnej tego systemu,

-jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobranymi od mieszkańców.

Uchwała Nr XXVI/129/2012 Rady Gminy Sarnaki z dnia 28 grudnia 2012 r.

 

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.)oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1, 6i pkt 1 i art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 poz. 391)  – Rada Gminy Sarnaki 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sarnaki od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w ust. 2 lub 3.
  2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 8.00 złotych miesięcznie.
  3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 12.00 złotych miesięcznie.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sarnaki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

Adam Wawryniuk

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2013 RADY GMINY W SARNAKACH z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2013RADY GMINY W SARNAKACH

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sarnaki

<<klik tu>>

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Aby pobrać  <<klik tu>>. Plik PDF

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.