Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r., Nr 105, poz. 881 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 129, poz. 1058).

Świadczeniami rodzinnymi są:
                     
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pilęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
3. jednorazowa zapomoga  z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie uczącej się – oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w  rodzinie zastępczej,
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, 
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą lub dwustronne  umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

1. 18 roku życia lub
2. do ukończenia 21 roku życia jeżeli uczy się w szkole (nie w szkole wyższej)
3. do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności lub jeżeli jest osobą uczącą się w myśl ustawy.

Szkoła, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, to szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna oraz szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Szkoła wyższa, to uczelnia w rozumieniu przepisów Prawo o szkolnictwie wyższym, a także kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych oraz kolegium pracowników służb społecznych.

Od  1 listopada 2009 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1. 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
2. 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
3. 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kryterium dochodowe

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód netto rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód rodziny nie przekracza 583 zł na osobę. W przypadku zmiany sytuacji materialnej rodziny uwzględnia się dochód utracony/uzyskany rodziny (tylko w przypadkach określonych w ustawie).

W przypadku gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

W przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969, z późniejszymi zmianami).

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
1.urodzenia dziecka – jednorazowo w wysokości 1000 zł ,

UWAGA:

Zmianie uległy zasady przyznawania w/w dodatku - od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.

Warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu został zawieszony do końca 2011 roku.

W celu otrzymania dodatku wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Druk zaświadczenia jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – w wysokości 400 zł miesięcznie,

3samotnego wychowywania dziecka - przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
                                                                             
- drugi z rodziców nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany, 
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również „osobie uczącej się”, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160  zł na wszystkie dzieci,
                                                                                                                                         
4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – w wysokości 80 zł  miesięcznie na trzecie i na każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego,

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –  w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 80 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Dodatek przysługuje, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia),

6. rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecko, dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne,

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

 - na zamieszkanie w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko,
- na dojazd do szkoły – dziecku dojeżdżającemu do szkoły znajdującej się w innym mieście, jeżeli uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, a także szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 50 zł miesięcznie na  dziecko.


Niezbędne dokumenty : (dot. okresu zasiłkowego 2010/2011)                                                                                                   
- wniosek
- kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty lub paszport),
- aktualny skrócony odpis aktu urodzenia dziecka / dzieci (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy lub niepobierania zasiłku w poprzednim okresie zasiłkowym) lub kserokopia dowodu osobistego w przypadku dzieci pełnoletnich, 
- zaświadczenie o pozostawaniu w czasie ciąży pod opieką lekarza lub położnej,
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka,
- kserokopia orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne powyżej 16 roku życia,
- zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole w roku szkolnym 2010/2011, w przypadku dziecka, które ukończyło 18 lat,
- zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole wyższej w roku akademickim 2010/2011, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku 2009 lub zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie uzyskaniu dochodów przez pełnoletniego członka rodziny,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2009, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku 2009 innego dochodu nie podlegającego opodatkowaniu,
- zaświadczenie właściwego organu gminy lub kserokopia nakazu płatniczego o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych  w roku 2009.
- kserokopia umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
- kserokopia umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
- kserokopia przekazów lub kserokopia przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
- kserokopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenia komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2009 w przypadku wyegzekwowania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
- zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym 2009, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- dokument określający datę utraty dochodu z roku 2009 oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
- dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny - w przypadku uzyskania nowego dochodu,
- informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,
- kserokopia aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,
- kserokopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, kserokopia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, kserokopia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późniejszymi zmianami) tj. zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydanym osobie w związku z zamiarem wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, lub podjęciem lub kontynuacją studiów i szkoleń zawodowych przez tę osobę, kserokopia zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,
- kserokopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec jest nieznany,
- kserokopia odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,
- kserokopia orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

Osoby ubiegające się o przyznanie poszczególnych dodatków do zasiłku rodzinnego do wniosku o zasiłek muszą dołączyć dodatkowe dokumenty (odpowiednio do sytuacji rodziny);
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
- zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
- zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
- zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,
- zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,
- zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
- kserokopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
- aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
- odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców;
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania: 
- dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w roku szkolnym 2010/2011 w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym  zamieszkanie,
- zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole w roku szkolnym 2010/2011,
- oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi na rok szkolny 2010/2011 oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie.

W przypadku, gdy jedno z rodziców posiada zameldowanie na terenie innej gminy, wymagane jest zaświadczenie z tamtejszego organu o niepobieraniu przez niego świadczeń rodzinnych.

Wszystkie zaświadczenia mają ważność jednego miesiąca od daty wystawienia do momentu złożenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za wyjątkiem zaświadczenia z Urzędu Skarbowego  oraz zaświadczenia lekarskiego.

W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Przy składaniu kserokopii dokumentów należy posiadać przy sobie ich oryginały celem udostępnienia do wglądu pracownikowi GOPS, który potwierdza ich zgodność z oryginałem.

W przypadku zmiany w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, osoba otrzymująca świadczenie zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tych zmianach podmiot realizujący świadczenia rodzinne.


 Świadczenie pielęgnacyjne

Od 01 stycznia 2010 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony lub do ostatniego dnia miesiąca, w którym moc traci orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli zostały one wydane na czas określony, przysługuje:
- osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn.zm.), ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu dziecka oraz, począwszy od 01 stycznia 2010 roku, osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, jeśli osoby te rezygnują z zatrudnienia lub nie podejmują zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny.

 

Niezbędne dokumenty:

- kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne oraz osoby, na którą ma być przyznane świadczenie pielęgnacyjne (dotyczy osób dorosłych),
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- kserokopia aktu urodzenia dziecka,
- oświadczenie osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne o rezygnacji lub nie podejmowaniu zatrudnienia w związku z opieką nad niepełnosprawną osobą, a także o braku uprawnień tej osoby do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
- zaświadczenie specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, w przypadku umieszczenia w nim dziecka, o niekorzystaniu w nim z całodobowej opieki.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem przez nią 21 roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się niezależnie od wysokości dochodu osoby niepełnosprawnej i dochodu rodziny, w kwocie 153 zł miesięcznie.

Jeżeli osoba uprawniona jest do dodatku pielęgnacyjnego przyznanego do emerytury bądź renty, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje.

Niezbędne dokumenty:

- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka albo
- kserokopia orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
-  kserokopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
- kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
- kserokopia aktu urodzenia dziecka (dot. dzieci do ukończenia 18 roku życia).

„Becikowe”
               
- jest to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko,
- przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu, bez względu na dochód.

Niezbędne dokumenty:

- wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (wnioski złożone po tym terminie pozostawiane są bez rozpatrzenia). W przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia,
- kserokopia dowodów osobistych obojga rodziców,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

UWAGA:

Zmianie uległy zasady przyznawania w/w zapomogi - od 31.03.2010 r. pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną. Oznacza to, że również opieka medyczna w trakcie ciąży, o której mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, może być udzielona nie tylko przez lekarza ginekologa, ale również przez położną.

Warunek pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży został zawieszony do końca 2011 roku.

W celu otrzymania zapomogi wymagane jest przedstawienie zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną.

Druk zaświadczenia jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach.

 

PORTAL MAPOWY

KONSULTACJE

Stacja METEO

CEEB

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE