Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
 • image
 • image
 • image

Aktualności

Informacja

O dofinansowaniu do usuwania azbestu


W związku z rozpoczęciem realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sarnaki na lata 2013 - 2032”, Wójt Gminy Sarnaki ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2015 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sarnaki.

Nabór wniosków będzie trwał do 20 lutego 2015 r. W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Gminy w pok.103 komplet dokumentacji. Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Gminy oraz ze strony internetowej Urzędu www.sarnaki.pl.

Informujemy, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania dotacji i nie jest podstawą do roszczeń w stosunku do Gminy Sarnaki. Dofinansowanie będzie realizowane przez Gminę Sarnaki po otrzymaniu dotacji na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Sarnaki będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.

Załączniki<klik tu>>

/-/ Wójt Gminy Sarnaki

Andrzej Lipka

Informacja o wcześniejszym zamknięciu U.G.

W dniu 31 grudnia (środa) Urząd Gminy czynny jest
do godziny 13.00

Wesołych Świąt

Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby
się składał z samych dobrych dni

                                                wszystkim mieszkańcom życzą
                                                Wójt Gminy Sarnaki,
                                                Przewodnicząca Rady Gminy w imieniu swoim
                                                i wszystkich radnych oraz
                                                pracownicy Urzędu Gminy

Spacer śladami historii

Z inicjatywy Rafała Zubkowicza grono pasjonatów zorganizowało akcję, która miała na celu uczczenie 260 rocznicy nadania Sarnakom praw miejskich. Sarnaki prawa miejskie otrzymały w roku 1754 dzięki staraniom Łukasza Aleksandra Butlera, nadane przez króla Augusta III Sasa, utraciły je – podobnie jak szereg innych miasteczek Królestwa Polskiego – po upadku powstania styczniowego, w roku 1869.
13 grudnia przed pomnikiem Bohaterów Akcji V2 zebrała się grupa osób, która miała wyruszyć na spacer po Sarnakach śladami historii. Obchody rozpoczął pan Rafał graniem na ligawce. Następnie osoby reprezentujące kilka pokoleń mieszkańców odczytały Akt nadania praw miejskich. Zebrani otrzymali pamiątkowe znaczki z herbem Burmistrza miasta Sarnaki, ufundowane przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej. Ruszono z mapkami przygotowanymi przez pana Rafała – pełniącego rolę przewodnika – w obchód sarnackich ulic.  Przewodnik przybliżył wycieczkowiczom genezę dzisiejszego układu urbanistycznego miejscowości, podkreślił, że „okres miejski” miał w tym decydujące znaczenie. Spacer zakończył się pod remizą, gdzie w świetlicy wiejskiej pan Rafał zaprezentował stare zdjęcia i mapy Sarnak, pokaz okraszając ciekawostkami historycznymi. Gdy główny bohater wydarzenia został wywołany na wywiad, zebranym czas umilał młodzieżowy kwartet wokalny Autem Firmasti. Na koniec głos zabrali: prezes TMZS Agata Wasilewska i Wójt gminy Sarnaki Andrzej Lipka. Oboje w swoich wypowiedziach podziękowali przede wszystkim panu Zubkowiczowi za popularyzowanie wiedzy o Sarnakach i jego zaangażowanie w tej kwestii. Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez pana Mariusza Dudziuka oraz przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chlebczynie, których wypieki zrobiły furorę wśród zebranych. KGW z Chlebczyna już po raz kolejny zaangażowało się w życie społeczne gminy, za co paniom należą się słowa uznania. Poza wymienionymi osobami podziękowania skierować należy również do Teresy Jakubińskiej dyrektorki GOK-u, opiekunki świetlicy oraz do Karoliny Morawskiej lokalnej zapalonej działaczki.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – WZMOCNIENIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w projekcie finansowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna. Nasze zaproszenie kierujemy do organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób indywidualnych zainteresowanych realizacją ekologicznych inicjatyw obywatelskich mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w skali lokalnej. Projekt dotyczy wspierania realizacji co najmniej 20 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich poprzez budowanie partnerstwa oraz dotację w wysokości do 20 000 zł (na każdą ze zgłoszonych inicjatyw).

Zgłaszane inicjatywy powinny dotyczyć przynajmniej jednego z przykładowych poniższych obszarów wsparcia:

 • prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków
 • przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających
 • ochrona ex situ zagrożonych gatunków
 • lokalny monitoring przyrodniczy
 • przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich
 • przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich
 • ochrona środowiska przyrodniczego przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi
 • ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej
 • odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew
 • zachowanie i pielęgnacja cennych alei przyrodniczych
 • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi zadrzewień i zakrzewień śródpolnych
 • zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych
 • rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym
 • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),
 • usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych
 • renaturyzacja/rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka
 • ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - minimalizacja emisji do środowiska,
 • działalność przeciwpowodziowa przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom
 • oraz inne tematy uwzgledniające realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi; ochrony atmosfery i klimatu; różnorodności biologicznej lub gospodarowania na obszarach prawem chronionych; ochrony środowiska w procesie gospodarowania zasobami; ochrony wód i gospodarki wodnej.

     W celu zgłoszenia udziału prosimy o wypełnienie załączonego formularza i odesłanie go drogą elektroniczną

     na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź pocztą na adres: Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatyw

     Społecznych ul. Spacerowa 12, 05-822 Milanówek do dnia 12 grudnia 2014 r.

    

Organizacje/grupy nieformalne/osoby indywidualne, których propozycje udziału zostaną zaakceptowane zostaną poproszone o:

dostarczenie opinii lokalnych władz samorządowych dotyczącej zasadności i możliwości realizacji inicjatywy oraz zgody podmiotów dysponujących terenem/nieruchomością na realizację inicjatywy;

podpisanie umowy o współpracy z Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatyw Społecznych, jako wnioskodawcą.

Zaakceptowane propozycje inicjatyw lokalnych zostaną ujęte w przygotowywanym przez nas wniosku o dofinansowanie. Przy pozytywnej ocenie będą miały szansę realizacji w okresie II/II kwartał 2015 – I kwartał 2016

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Marzena Bronisz: tel. 533 311 234

PLIK DO POBRANIA: Formularz

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.