Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Informacja

plakat

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dla przedmiotu zamówienia:

Zorganizowanie dwudniowego wyjazdu integracyjnego dla Uczestników Projektu

z osobami towarzyszącymi oraz dla personelu projektu /pracownicy GOPS w Sarnakach, którzy realizują projekt/ w ramach projektu systemowego „Krok w przód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zał1<klik tu>> i zał2<klik tu>

 

Dzień Dziecka

2cc76e30ee64d31998dc9f33b072c6155943ad069525228oo

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY SARNAKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1.   Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury

2.  Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3) wykształcenie wyższe magisterskie

4) dobra znajomość obsługi komputera

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)   nieposzlakowana opinia

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera

8) znajomość struktury i zasad funkcjonowania  samorządu  gminnego oraz przepisów

     z zakresu postępowania administracyjnego

9) staż pracy – 2 lata

3.  Wymagania dodatkowe:

     1) preferowany kierunek studiów: budownictwo, inżynieria środowiska

2) umiejętność pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej

3) rzetelność, sumienność, systematyczność, komunikatywność

4) wysoka kultura osobista

4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, przechowywaniem, dokonywaniem

     zmian w dokumentach planistycznych gminy

2) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania

   przestrzennego

3) opiniowanie zgodności z planem projektów podziału działek

4) prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy w zakresie ochrony zabytków

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorowaniem inwestycji gminnych

6) wykonywanie zadań wynikających z procedury zamówień publicznych przy realizacji

     inwestycji gminnych

7) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji nieruchomościom

5.   Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat

2) czas pracy – 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo) od 730 do 1530

3) wynagrodzenie płatne do 26 każdego miesiąca

6.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4) kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy

5) kwestionariusz osobowy

6) zaświadczenie o stanie zdrowia

7) pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

7.   Dodatkowe informacje:

w miesiącu kwietniu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy Sarnaki osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

    

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sarnaki pok. 106 (I piętro) lub pocztą na adres urzędu 08-220 Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3 (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko d/s komunalnych” w terminie do dnia 26 maja 2014 roku.

            Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Bliższych informacji udziela Małgorzata Wawryniuk – Sekretarz Gminy tel. (83) 3599198 wew. 113.

            Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sarnaki oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy.

Sarnaki, dnia 14.05.2014 r.

Gminny Dzień Strażaka 2014

Gminny Dzień Strażaka odbył się w tym roku w Serpelicach. Poświęcenie wozu strażackiego i nowej remizy w Serpelicach oraz 90-lecie OSP w Klepaczewie to najważniejsze elementy tegorocznego święta druhów pod wezwaniem Św. Floriana. Gospodarze uroczystości czyli strażacy z Serpelic swoją remizę wybudowali w czynie społecznym; dofinansowanie otrzymali z różnych źródeł, m.in. od Wspólnoty Gruntowej Wsi Serpelice, samorządu Gminy Sarnaki, prywatnych sponsorów, część zarobili sami. Samochód przekazał im z OSP Lipno Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowane wszystkich jednostek OSP gminy Sarnaki i zaprzyjaźnione oddziały z innych gmin. Oprawę artystyczną części oficjalnej zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Łomaz. Przybyli przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka i radni Gminy Sarnaki, Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki - przekazujący wóz strażacki, radni powiatu łosickiego na czele z przewodniczącą Grażyną Kasprowicz, starostowie Czesław Giziński i Mariusz Kucewicz, Kapelan Powiatowy Krzysztof Buczyński, posłowie i senatorowie: Krzysztof Borkowski, Krzysztof Tchórzewski, Waldemar Kraska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Napiórkowski, Komendant Powiatowy Sławomir Zaniuk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Todorski, dyrektorki szkół w Serpelicach i Sarnakach.

Czytaj więcej...

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.