Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

WÓJT GMINY SARNAKI

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

1.   Stanowisko d/s zagospodarowania przestrzennego i infrastruktury

2.  Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3) wykształcenie wyższe magisterskie

4) dobra znajomość obsługi komputera

5) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)   nieposzlakowana opinia

7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku wymagającym obsługi komputera

8) znajomość struktury i zasad funkcjonowania  samorządu  gminnego oraz przepisów

     z zakresu postępowania administracyjnego

9) staż pracy – 2 lata

3.  Wymagania dodatkowe:

     1) preferowany kierunek studiów: budownictwo, inżynieria środowiska

2) umiejętność pracy w zespole oraz organizowania pracy własnej

3) rzetelność, sumienność, systematyczność, komunikatywność

4) wysoka kultura osobista

4.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, przechowywaniem, dokonywaniem

     zmian w dokumentach planistycznych gminy

2) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania

   przestrzennego

3) opiniowanie zgodności z planem projektów podziału działek

4) prowadzenie spraw wynikających z zadań gminy w zakresie ochrony zabytków

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją i nadzorowaniem inwestycji gminnych

6) wykonywanie zadań wynikających z procedury zamówień publicznych przy realizacji

     inwestycji gminnych

7) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numeracji nieruchomościom

5.   Warunki pracy na stanowisku:

1) praca na pełny etat

2) czas pracy – 8 godzin dziennie (40 godzin tygodniowo) od 730 do 1530

3) wynagrodzenie płatne do 26 każdego miesiąca

6.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4) kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających staż pracy

5) kwestionariusz osobowy

6) zaświadczenie o stanie zdrowia

7) pisemne oświadczenie o niekaralności, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

8) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

7.   Dodatkowe informacje:

w miesiącu kwietniu 2014 roku wskaźnik zatrudnienia w Urzędzie Gminy Sarnaki osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

    

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sarnaki pok. 106 (I piętro) lub pocztą na adres urzędu 08-220 Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3 (decyduje data stempla pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko d/s komunalnych” w terminie do dnia 26 maja 2014 roku.

            Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

            Bliższych informacji udziela Małgorzata Wawryniuk – Sekretarz Gminy tel. (83) 3599198 wew. 113.

            Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sarnaki oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie gminy.

Sarnaki, dnia 14.05.2014 r.

Gminny Dzień Strażaka 2014

Gminny Dzień Strażaka odbył się w tym roku w Serpelicach. Poświęcenie wozu strażackiego i nowej remizy w Serpelicach oraz 90-lecie OSP w Klepaczewie to najważniejsze elementy tegorocznego święta druhów pod wezwaniem Św. Floriana. Gospodarze uroczystości czyli strażacy z Serpelic swoją remizę wybudowali w czynie społecznym; dofinansowanie otrzymali z różnych źródeł, m.in. od Wspólnoty Gruntowej Wsi Serpelice, samorządu Gminy Sarnaki, prywatnych sponsorów, część zarobili sami. Samochód przekazał im z OSP Lipno Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowane wszystkich jednostek OSP gminy Sarnaki i zaprzyjaźnione oddziały z innych gmin. Oprawę artystyczną części oficjalnej zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Łomaz. Przybyli przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka i radni Gminy Sarnaki, Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki - przekazujący wóz strażacki, radni powiatu łosickiego na czele z przewodniczącą Grażyną Kasprowicz, starostowie Czesław Giziński i Mariusz Kucewicz, Kapelan Powiatowy Krzysztof Buczyński, posłowie i senatorowie: Krzysztof Borkowski, Krzysztof Tchórzewski, Waldemar Kraska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Napiórkowski, Komendant Powiatowy Sławomir Zaniuk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Todorski, dyrektorki szkół w Serpelicach i Sarnakach.

Czytaj więcej...

Msza za Ojczyznę

3 maja w kościele parafialnym w Sarnakach odbyła się uroczysta msza odprawiana przez proboszcza Andrzeja Jakubowicza. Dzień 3 maja to data szczególna - jest to Święto Najświętszej Maryi Królowej Polski, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w przeddzień obchodzony był Dzień Flagi Państwowej, a następnego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka (Św. Floriana). Intencji więc nie brakowało. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władzy samorządowej: Wójt i delegacja radnych. Poczty sztandarowe lokalnych jednostek OSP nadały mszy szczególnego charakteru.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Sarnaki

Informacja
Wójta Gminy Sarnaki
z dnia 05 maja 2014 r.
 
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).
  Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Sarnakach w pokoju nr 109 w terminie od 05 do 17 maja 2014 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane, umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
 Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                                             Wójt Gminy
                                                           /-/ Andrzej Lipka

Informacja

I N F O R M A C J A

o warunkach udziału osób niepełnosprawnych w głosowaniu w dniu 25 maja 2014 roku

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

(dotyczy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu w rozumieniu ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami)

1.   Wyborca do dnia 04 maja 2014 roku może zgłosić Wójtowi Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w Gminie Sarnaki, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który wysłany zostanie pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności.

     Zgłoszenia wyborca dokonuje ustnie, pisemnie, telefaksem bądź w formie elektronicznej.

2.   Wyborca do dnia 11 maja 2014 roku może złożyć pisemny wniosek do urzędu gminy o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania Nr 1 w Sarnakach,

     w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania.

3.   Do dnia 11 maja br. wyborca może zgłosić   Wójtowi Gminy zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy   użyciu   nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille,a. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

4.   Wyborca niepełnosprawny może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu do dnia 15 maja 2014 r. należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, który powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania a także oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie. Do wniosku należy dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia

     o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pisemną zgodę kandydata na pełnomocnika, zawierającą jego nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania a także nazwisko

     i imię   (imiona) osoby udzielającej  pełnomocnictwa, kopię zaświadczenia o prawie

     do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w Gminie Sarnaki.

Zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1 i 3 wyborca może dokonać:

  1. ustnie w Urzędzie Gminy Sarnaki, pokój nr 109 (I piętro)
  2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3 08-220 Sarnaki
  3. telefaksem na nr (83) 3599198
  4. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W dniu 25 maja 2014 roku głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 700   do 2100.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sarnaki:

tel. (83)3599198

faks – (83) 3599198

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  

Wójt Gminy

(-) Andrzej Lipka

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.