Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Setne urodziny pana Józefa

W dniu 14 grudnia 1913 r. w Starych Litewnikach urodził się pan Józef Nikoniuk. Dostojnego Jubilata w dniu 13 grudnia odwiedził Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, Sekretarz Gminy Malgorzata Wawryniuk, kierownik USC Joanna Lutkiewicz, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej Agata Wasilewska oraz przedstawiciele KRUS-u. Stulatek otrzymał prezenty i gratulacje, zaśpiewano mu też „Dwieście lat”…

Pan Józef całe życie spędził w rodzinnych Litewnikach poza epizodem „wojennym”. Jeszcze przed wybuchem II Wojny Światowej został jako żołnierz w cywilu objęty mobilizacją i trafił na zachodnią granicę Polski. Służył w centrali telefonicznej. Pierwszego dnia wojny jego jednostka została ostrzelana przez Niemców. Pan Józef został ciężko ranny w płuco, uznano nawet, że nie kwalifikuje się do szpitala i Niemcy zostawili go umierającego na polu walki. Dzięki temu, że zaopiekowali się nim właściciele pobliskiego folwarku przeżył, trafił do szpitala w Warszawie, a potem powrócił do Litewnik. Na front już nie trafił. Zajął się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Do początku lat osiemdziesiątych pracował też jako szewc, robił i naprawiał obuwie dla mieszkańców Litewnik i okolicznych wsi. Rzemiosła uczył się przed wojną u szewca żydowskiego pochodzenia w Sarnakach. Doskonale pamięta Sarnaki i ich mieszkańców z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Jubilat od kilku lat mieszka u córki Haliny w rodzinnej miejscowości. Dochował się także dwóch synów mieszkających obecnie w Siedlcach. Ma niemal dwadzieścioro wnucząt i prawnucząt. Pan Józef tryska energią, jest samodzielny, zadziwia doskonałą pamięcią. Sam twierdzi, że doskonałą formę zawdzięcza umiarowi w stosowaniu używek, zdrowemu stylowi życia, który niejako „narzuciły” mu wojenne rany.

Czytaj więcej...

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół w Sarnakach

18 grudnia w Zespole Szkół w Sarnakach zebrało się szacowne towarzystwo uczestniczące w uroczystości otwarcia boiska wielofunkcyjnego, wybudowanego z udziałem funduszy unijnych. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Sylwia Osipiuk dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Siedlcach, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Rady, wójt, przedstawiciele Rady Gminy w Sarnakach, sołtysi, Nadleśniczy, pracownicy samorządu lokalnego, pedagodzy. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwała prowadząca ją  wicedyrektor Zespołu Szkół Agata Wasilewska. Dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi. Ksiądz prałat Andrzej Jakubowicz poświęcił boisko. Kilkoro z obecnych przedstawicieli władz zaprezentowało swoje umiejętności sportowe strzelając pierwsze gole na boisku.

Po otwarciu boiska zebrani udali się do stołówki szkolnej, gdzie czekał poczęstunek. Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia gości uraczono tradycyjnymi daniami wigilijnymi. Przybyłych powitały obie panie dyrektorki szkoły Barbara Michoń i  Agata Wasilewska.  Młodzież szkolna zaprezentowała część artystyczną związaną tematycznie z Bożym Narodzeniem. Okolicznościowe przemówienia wygłosili: pani Sylwia Osipiuk, wójt Andrzej Lipka, wicestarosta Mariusz Kucewicz, przewodniczący Rady Gminy Adam Wawryniuk, Nadleśniczy Sławomir Trąbka, przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kasprowicz, przewodnicząca rady rodziców Sylwia Bronisz. Ksiądz proboszcz zainicjował krótką modlitwę. Po życzeniach i dzieleniu się opłatkiem zebrani zasiedli do stołów.

 

 

 

Życzenia świąteczne

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru
przyniesie spokój i radość,

niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok obdaruje Was
pomyślnością i szczęściem.
W najpiękniejsze ze Świąt
niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia!


czego życzą
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy i radni
oraz pracownicy samorządu

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach, działając

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o

wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zorganizowanie

i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Krok w

przód” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05 grudnia 2013 r.

pod numerem 501590 – 2013.

zal>kliktu<

Z a w i a d o m i e n i e

Sarnaki, dnia 16 grudnia 2013r

OŚ.6220.10.1.2013

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października

2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze

zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.12.2013r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia

polegającego na budowie zbiornika wodnego w miejscowości Sarnaki.

Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest Gmina Sarnaki. Organem administracji właściwym do

wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Sarnaki, zaś organami biorącymi udział w ocenie

oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Łosicach

Zgodnie, z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom

czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić

wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń o

Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na

tablicy ogłoszeń mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w

siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3 w pok. nr 103 w godzinach pracy.

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Mapa Gminy Sarnaki

Co,gdzie w Sarnakach

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.