Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Gminny Dzień Strażaka 2014

Gminny Dzień Strażaka odbył się w tym roku w Serpelicach. Poświęcenie wozu strażackiego i nowej remizy w Serpelicach oraz 90-lecie OSP w Klepaczewie to najważniejsze elementy tegorocznego święta druhów pod wezwaniem Św. Floriana. Gospodarze uroczystości czyli strażacy z Serpelic swoją remizę wybudowali w czynie społecznym; dofinansowanie otrzymali z różnych źródeł, m.in. od Wspólnoty Gruntowej Wsi Serpelice, samorządu Gminy Sarnaki, prywatnych sponsorów, część zarobili sami. Samochód przekazał im z OSP Lipno Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowane wszystkich jednostek OSP gminy Sarnaki i zaprzyjaźnione oddziały z innych gmin. Oprawę artystyczną części oficjalnej zapewniła Orkiestra Dęta OSP z Łomaz. Przybyli przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka i radni Gminy Sarnaki, Wójt Gminy Platerów Jerzy Garucki - przekazujący wóz strażacki, radni powiatu łosickiego na czele z przewodniczącą Grażyną Kasprowicz, starostowie Czesław Giziński i Mariusz Kucewicz, Kapelan Powiatowy Krzysztof Buczyński, posłowie i senatorowie: Krzysztof Borkowski, Krzysztof Tchórzewski, Waldemar Kraska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Napiórkowski, Komendant Powiatowy Sławomir Zaniuk, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Stefan Todorski, dyrektorki szkół w Serpelicach i Sarnakach.

Czytaj więcej...

Msza za Ojczyznę

3 maja w kościele parafialnym w Sarnakach odbyła się uroczysta msza odprawiana przez proboszcza Andrzeja Jakubowicza. Dzień 3 maja to data szczególna - jest to Święto Najświętszej Maryi Królowej Polski, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w przeddzień obchodzony był Dzień Flagi Państwowej, a następnego dnia przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka (Św. Floriana). Intencji więc nie brakowało. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władzy samorządowej: Wójt i delegacja radnych. Poczty sztandarowe lokalnych jednostek OSP nadały mszy szczególnego charakteru.

Czytaj więcej...

Informacja Wójta Gminy Sarnaki

Informacja
Wójta Gminy Sarnaki
z dnia 05 maja 2014 r.
 
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 roku.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).
  Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy w Sarnakach w pokoju nr 109 w terminie od 05 do 17 maja 2014 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane, umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.
 Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

                                             Wójt Gminy
                                                           /-/ Andrzej Lipka

Informacja

I N F O R M A C J A

o warunkach udziału osób niepełnosprawnych w głosowaniu w dniu 25 maja 2014 roku

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

(dotyczy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu w rozumieniu ustawy z dnia

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami)

1.   Wyborca do dnia 04 maja 2014 roku może zgłosić Wójtowi Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. W zgłoszeniu należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w Gminie Sarnaki, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który wysłany zostanie pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia o ustalonym stopniu niepełnosprawności.

     Zgłoszenia wyborca dokonuje ustnie, pisemnie, telefaksem bądź w formie elektronicznej.

2.   Wyborca do dnia 11 maja 2014 roku może złożyć pisemny wniosek do urzędu gminy o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania Nr 1 w Sarnakach,

     w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

      Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania.

3.   Do dnia 11 maja br. wyborca może zgłosić   Wójtowi Gminy zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy   użyciu   nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille,a. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

4.   Wyborca niepełnosprawny może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu do dnia 15 maja 2014 r. należy złożyć w urzędzie gminy wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, który powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania wyborcy jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania a także oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie. Do wniosku należy dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia

     o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pisemną zgodę kandydata na pełnomocnika, zawierającą jego nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania a także nazwisko

     i imię   (imiona) osoby udzielającej  pełnomocnictwa, kopię zaświadczenia o prawie

     do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w Gminie Sarnaki.

Zgłoszeń, o których mowa w pkt. 1 i 3 wyborca może dokonać:

  1. ustnie w Urzędzie Gminy Sarnaki, pokój nr 109 (I piętro)
  2. pisemnie na adres: Urząd Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3 08-220 Sarnaki
  3. telefaksem na nr (83) 3599198
  4. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W dniu 25 maja 2014 roku głosowanie odbywać się będzie w godzinach od 700   do 2100.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sarnaki:

tel. (83)3599198

faks – (83) 3599198

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                  

Wójt Gminy

(-) Andrzej Lipka

Obwieszczenie

Sarnaki dnia, 22 kwietnia 2014r

OŚ. 6220.2.1.2014

O b w i e s z c z e n i e

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.73 ust 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)w związku z art. 61 § 4 Kpa zawiadamiam, że w dniu 09.04.2014r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni PV o mocy zainstalowanej do 1 MW, na działce nr 95/2 w miejscowości Klepaczew, w gminie Sarnaki. Inwestorem w/w przedsięwzięcia jest JOKA Sp. z o. o. Tomasz Lis, ul. Warszawska 128/130, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki.

Zgodnie, z art. 10 § 1 Kpa, organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych zastrzeżeń o wniosku. Wobec tego informuję, że strony w terminie 7 dni od dnia upublicznienia zawiadomienia na stronie internetowej Urzędu Gminy Sarnaki oraz tablicach ogłoszeniowych mogą: zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach ul. Berka Joselewicza 3 w pok. nr 103 od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sarnakach, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sarnakach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Klepaczew.

Nr działek: Klepaczew: 115/2, 134, 118, 95/1, 94, 481,482, 483, 484, 485, 486, 488, 490, 492, 494, 496, 498, 500, 502, 504, 506, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 1220, 1221, 1222, 1223, 1154

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Klepaczew
    1. A/a tablica ogłoszeń tut Urzędu, strona internmetowa

Po obwieszczeniu (14 dni ) należy niezwłocznie odesłać na adres Urzędu Gminy

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.