Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 
5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.

W załączeniu przekazuje się Obwieszczenie z dnia 10 grudnia 2013 roku, znak: WPN II.6320.88. 2013.JS<klik tu>>

INFORMACJA

 Wójt Gminy Sarnaki dnia 5 grudnia 2013 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Klepacze. W załączeniu obwieszczenie oraz treść Decyzji.

 

Obwieszczenie<<klik tu>>    Decyzja<<klik tu>>

INFORMACJA

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach poszukuje wykonawców na

organizację i przeprowadzenie 1 szkolenia dla 1 osoby w ramach projektu systemowego

pt. „Krok w przód” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Sarnakach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet

VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej

integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez

ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zał<<klik tu>>

Kierownik GOPS

Elżbieta Kozioł

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nr ogłoszenia: 462124 – 
 
2013, data zamieszczenia: 13.11.2013 r.
 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2, w związku z art. 93 ust. 1 pkt. 4, ustawy 
 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 
 
ze zmianami) Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach, 
 
zawiadamia o unieważnieniu Części I /zorganizowanie i przeprowadzenie kursu – 
 
Kurs dla samodzielnych księgowych (bilansistów) – specjalistów ds. rachunkowości/, 
 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
 
przetargu nieograniczonego.
 
Uzasadnienie:
 
Cena najkorzystniejszej oferty, która jest jednocześnie ofertą z najniższą ceną, 
 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i 
 
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
 
Elżbieta Kozioł
 
Koordynator projektu

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.