Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach Wójt Gminy Sarnaki zawiadamia, że został wykonany projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Borsuki i Serpelice.
Uproszczone plany urządzenia lasu wykonywane są na zlecenie Starosty zgodnie z ustawą o lasach i są podstawą naliczenia podatku leśnego.
Z uproszczonym planem urządzenia lasu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Sarnakach w pok. 103 w okresie od 22 czerwca 2015 do 22 sierpnia 2015r.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski.

                                                                                         Wójt Gminy Sarnaki
                                                                                           (-) Andrzej Lipka

 

Podziękowanie za głosowanie na Podwórko Nivea

Dziękujemy serdecznie wszystkim głosującym na Podwórko Nivea.
Dzięki Państwa zaangażowaniu nasze przedszkolaki i inne dzieci będą miały wspaniały plac zabaw. To, czego Państwo dokonaliście konkurując z dużymi miastami jest godne najwyższego uznania.
Plac zabaw powinien powstać przy przedszkolu w Sarnakach jeszcze w tym roku.

Zaproszenie na walne zebranie Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sarnackiej informuje,
iż w dniu 14 czerwca 2015 roku o godz. 16.00 (drugi termin 16.30)
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sarnakach
odbędzie się zebranie walne,
na które zaprasza się wszystkich zainteresowanych działalnością Towarzystwa i tematyką podejmowanych zadań.

Obchody 20 rocznicy odsłonięcia pomnika Bohaterów AK w Operacji V-2

W 1995 roku 14 maja miała miejsce uroczystość odsłonięcia pomnika dedykowanego Armii Krajowej i mieszkańcom gminy Sarnaki, którzy brali udział w akcji przejęcia niewybuchu rakiety V-2 wystrzelonej z poligonu Blizna. W 1944 roku elementy rakiety zostały, po przechwyceniu, demontażu, ukryciu, przewiezieniu do Warszawy i zbadaniu przez polskich naukowców, przesłane do Wielkiej Brytanii w trakcie tzw. operacji Most III. Pomnik w formie pocisku V-2 umiejscowiony jest w centrum Sarnak, na skwerku.
20 maja b.r. odbyła się skromniejsza, niemniej przygotowana starannie, uroczystość obchodów 20-lecia odsłonięcia pomnika połączona ze Świętem Szkoły, która nosi imię Bohaterów AK w Operacji V-2.
Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią, której przewodniczył Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus. Następnie odbyła się uroczysta parada z udziałem jeźdźców z Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, pocztów sztandarowych ze szkoły i Ochotniczych Straży Pożarnych. Zebrano się przy pomniku, gdzie delegacje złożyły wiązanki. Pan Marek Sawczuk wystrzałem z armatki zakończył paradę.
Później zebrani udali się do budynku szkoły, gdzie w hali gimnastycznej odbyła się część oficjalna i artystyczna. Gości powitała dyrektor Agata Wasilewska. Byli wśród nich: Biskup Drohiczyński Tadeusz Pikus, były wieloletni proboszcz parafii Sarnaki ks. prał. Zdzisław Borkowski, obecny proboszcz ks. prał. Andrzej Jakubowicz,  Wójt Gminy Sarnaki Andrzej Lipka, burmistrz Łosic Mariusz Kucewicz, wicestarosta  Iwona Muder, Dyr. Delegatury UM w Warszawie Dariusz Napiórkowski, Przewodniczaca Rady Powiatu Łosickieg Grażyna Kasprowicz, były Wójt Gminy Sarnaki i zarazem Członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Marian Waszczuk, Nadleśniczy  Sławomir Trąbka, W-ce Dyrektor Muzeum regionalnego w Siedlcach Sławomir Kordaczuk, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej i Członek Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Stefan Szańkowski, przedstawiciele Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, reprezentujacy Bractwo Kurkowe Marek Sawczuk, delegacja z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, przedstawiciele Rady Gminy Sarnaki z Przewodniczącą Małgorzatą Korbut. Z daleka przyjechały delegacje ze szkoły w Przybysławicach oraz z gminy Ostrów, w której znajduje się Park Historyczny Blizna. Owacją na stojąco przywitano mjr Tadeusza Sobieszczaka („Dudek”), biorącego czynny udział w akcji V-2.
Poza okolicznościowymi przemówieniami swoimi wspomnieniami, związanymi z przebiegiem akcji V-2 podzielili się Gustawa Łubko i Ryszard Krykowski. Zaprezentowano montaż fragmentów filmu nakręconego podczas  uroczystości odsłonięcia pomnika. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej zakończyła oficjalną część uroczystości.
Wydarzenie uzupełniały wystawy: archiwalnych zdjęć, portretów partyzantów z oddziału „Zenona”, prac plastycznych uczniów, białej broni.  Swoich zbiorów na wystawę użyczyli: pan Waldemar Kosieradzki, pan Sławomir Rawiak oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach.
Podczas obiadu, który przygotowała szkoła, goście wymienili się wrażeniami z imprezy, oddali się wspomnieniom dotyczącym czasów wojennych oraz inicjatywy i  zrealizowania powstania pomnika.

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy w Sarnakach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Siedlcach - 1 ławnika

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)  jest nieskazitelnego charakteru;

3)  ukończył 30 lat;

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)  nie przekroczył 70 lat;

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)  duchowni;

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.    

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2015 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Sarnaki pok. 205 II piętro w godzinach 7.30 - 15.30.
Karty dostępne są również na stronie internetowej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości
www.ms.gov.pl

Załączniki do pobrania:
Oświadczenie  o niekaralności <<klik tu>>

Oświadczenie w/s władzy rodzicielskiej <<klik tu>>
Karta zgłoszenia na ławnika <<klik tu>>

SZACOWANIE SZKÓD

PORTAL MAPOWY

NOWE NUMERY TELEFONÓW

ODPADY - OPŁATY

RACHUNEK NA ODPADY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.