Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

Informacja

Sarnaki, dnia 04.11.2013r

OŚ.6220.3.48.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Sarnaki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek inwestora BioNe Sp. z o.o. ul. Batorego 27/187, 02-591 Warszawa z dnia 14.12.2012r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Klepaczew”.

 Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08 – 220 Sarnaki, pokój nr 103 w godzinach pracy urzędu, z zebranym materiałem i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski (na adres Urzędu Gminy Sarnaki) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Sarnaki

Andrzej Lipka

Zaproszenie

Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców wsi Borsuki na warsztaty florystyczne.
Warsztaty realizowane są w ramach operacji pn: „Warsztaty kulinarne i florystyczne
we wsi Borsuki” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych
Stowarzyszenia.
Warsztaty prowadzić będzie P. Magdalena Lasocka i P. Katarzyna Chybowska.
Warsztaty będą odbywały się w budynku świetlicy w Borsukach w następujących
terminach:


1. I warsztaty – 26.10.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
2. II warsztaty – 27.10.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
3. III warsztaty – 09.11.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
4. IV warsztaty – 10.11.2013 r. – 15.00-19.00 godz

.
Serdecznie zapraszam
Prezes Stowarzyszenia
Justyna Filipiuk

Informacja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach realizowanego projektu „Krok w przód” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04 października 2013 r. pod numerem 404310 – 2013.

zał.<klik tu>

Wielki Sukces Uczniów Naszej Szkoły

W piątek 04.10.2013 r. w naszej szkole odbył się konkurs ,,BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Celem konkursu jest działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchudrogowym najmniej chronionych jego uczestników, tj. dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:

Galeria<klik tu>>

·  popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego
poruszania się po drogach;

·  kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych
uczestników ruchu drogowego;

·  popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;

·  popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także
sportu i rekreacji;

Konkurs zorganizowany był z inicjatywy Marszałka Województwa Mazowieckiego we współdziałaniu z WORD w Siedlcach, Starostwem Powiatowym w  Łosicach, Komendą Powiatową Policji w Łosicach, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Burmistrzem M i G w Łosicach oraz Wójtami Gmin. Do udziału  w konkursie zaproszone były wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu łosickiego.

Czytaj więcej...

PORTAL MAPOWY

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.