Witamy Państwa na oficjalnej stronie Gminy Sarnaki. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji o naszej Gminie. Pragniemy również zaprosić Państwa do zapoznania się z naszą historią, tradycją i walorami krajobrazowo-przyrodniczymi naszej Gminy. Zapewniamy jednocześnie, że podczas wizyty w naszej Gminie spotkają się Państwo z życzliwością mieszkańców, a podczas załatwiania spraw w Urzędowych z miłą obsługą i kompetencją urzędników.

 

Urząd Gminy Sarnaki ul. B. Joselewicza 3 08-220 Sarnaki tel./fax (83) 359 91 98, (83)359 91 48, (83)359 93 71 NIP 537-00-20-150, REGON 000548264

Ug Sarnaki

Font Size

Cpanel
  • image
  • image
  • image

Aktualności

„Krok w przód”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach poszukuje wykonawców  na organizację i przeprowadzenie 1 szkolenia dla 1 osoby w ramach projektu systemowego pt. „Krok w przód” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sarnakach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAŁĄCZNIKI(klik tu)

Kierownik GOPS

Elżbieta Kozioł

 

Obchody Święta Niepodległości w Sarnakach

W dniu 11 listopada Sarnaki świętowały rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęła Msza Św. za Ojczyznę w kościele parafialnym. Proboszcz Andrzej Jakuboiwcz w homilii poruszył problem walki za ojczyznę i wiarę. Zrywy niepodległościowe miały nierozerwalny związek z kościołem, który był zawsze ostoją patriotyzmu. Po mszy program słowno - muzyczny przedstawiła młodzież z KSM-u. Następnie uczestnicy mszy - w tym hufce sztandarowe Zespołu Szkół Sarnakach, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ochotniczych Straży Pożarnych - wzięli udział w procesji na stary cmentarz, gdzie oddano hołd poległym i pomordowanym. Krótkie okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Andrzej Lipka. Złożył też w towarzystwie przedstawicieli Rady Gminy wiązankę pod  "górującym" nad starym cmentarzem krzyżem - symbolem wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę.
O godzinie 17-tej w stołówce Zespołu Szkół w Sarnakach  rozpoczęła się Biesiada Pieśni Patriotycznej. Odbyła się ona już po raz dziesiąty. Biesiadę rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów gimnazjum. Następnie wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury: chór "Aura" oraz zespół mandolinowo - gitarowy "Tremole". Oba zespoły zaprezentowały zebranym pieśni patriotyczne. Referat na temat przebiegu Powstania Styczniowego na terenie najbliższym Sarnakom wygłosił nauczyciel historii Rafał Dydycz. Temat referatu nawiązywał do  150 rocznicy Powstania. Po kilkunastominutowej przerwie uczestnicy Biesiady zasiedli znów za stoły do przygotowanego poczęstunku. Dyrektor GOK-u pani Teresa Jakubińska sprawiła przybyłym miłą niespodziankę - prezentację zdjęć z Biesiad, które odbyły się w minionych 10 latach. Prezentacja sprowokowała falę wspomnień. Miłym akcentem było także wręczenie przez Wójta Gminy Sarnaki wiązanek kwiatów dla pani Teresy Jakubińskiej i prowadzącej Biesiadę Agaty Wasilewskiej - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Sarnackiej, czyli pań, które najbardziej udzielały się przy organizacji wszystkich Biesiad. Wspólny wieczór zakończyło  śpiewanie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Tadeusza Gosia. Imprezą towarzyszącą była wystawa zdjęć dotyczących szkoły w Sarnakach. Można też było kupić książki Jana Kondrackiego oraz "Ziemię Sarnacką 1900-1920" autorstwa Janusza W. Nowosielskiego - najnowsze wydawnictwo regionalne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie

Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców wsi Borsuki na warsztaty kulinarne.
Warsztaty realizowane są w ramach operacji pn: „Warsztaty kulinarne i florystyczne
we wsi Borsuki” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.
Warsztaty prowadzić będzie P. Zofia Pawłowicz – wieloletni specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego.
Warsztaty będą odbywały się w budynku świetlicy w Borsukach w następujących
terminach:

1. I warsztaty – 13.11.2013 r. – 10.00-16.00 godz.
2. II warsztaty – 14.11.2013 r. – 13.00-19.00 godz.
3. III warsztaty – 15.11.2013 r. – 10.00-16.00 godz.
4. IV warsztaty – 16.11.2013 r. – 08.00-18.00 godz

.
Serdecznie zapraszam
Prezes Stowarzyszenia
Justyna Filipiuk

Informacja

Sarnaki, dnia 04.11.2013r

OŚ.6220.3.48.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Wójt Gminy Sarnaki, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek inwestora BioNe Sp. z o.o. ul. Batorego 27/187, 02-591 Warszawa z dnia 14.12.2012r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni rolniczej w miejscowości Klepaczew”.

 Zainteresowani w powyższej sprawie mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08 – 220 Sarnaki, pokój nr 103 w godzinach pracy urzędu, z zebranym materiałem i dowodami oraz zgłosić pisemnie ewentualne zastrzeżenia i wnioski (na adres Urzędu Gminy Sarnaki) lub ustnie do protokołu albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w ciągu 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Sarnaki

Andrzej Lipka

Zaproszenie

Stowarzyszenie Malowniczy Zakątek Borsuki nad Bugiem serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców wsi Borsuki na warsztaty florystyczne.
Warsztaty realizowane są w ramach operacji pn: „Warsztaty kulinarne i florystyczne
we wsi Borsuki” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków własnych
Stowarzyszenia.
Warsztaty prowadzić będzie P. Magdalena Lasocka i P. Katarzyna Chybowska.
Warsztaty będą odbywały się w budynku świetlicy w Borsukach w następujących
terminach:


1. I warsztaty – 26.10.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
2. II warsztaty – 27.10.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
3. III warsztaty – 09.11.2013 r. – 15.00-19.00 godz.
4. IV warsztaty – 10.11.2013 r. – 15.00-19.00 godz

.
Serdecznie zapraszam
Prezes Stowarzyszenia
Justyna Filipiuk

PORTAL MAPOWY

INWENTARYZACJA

Narodowy Spis Powszechny

Nowe nr telefonów

Rozkłady jazdy

Co,gdzie w Sarnakach

Mapa Gminy Sarnaki

WOJ.MAZOWIECKIE

POWIAT ŁOSICE

Statystyki

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.